Slovenská chirurgia 3/2012

Nové odporúčania antibiotickej liečby infekcií diabetickej nohy

et al., MUDr. Martin Huťan, PhD., MUDr. Patrik Koudelka, MUDr. Christian Bartko

Hlboká infekcia diabetickej nohy (DFI) je závažnou a častou komplikáciou diabetu, pričom nezriedka vedie k amputačnému výkonu na končatine. Súčasný nepriaznivý stav v oblasti manažmentu hlbokej infekcie diabetickej nohy dokáže pozitívne ovplyvniť prebratie jednotnej klasifikácie ako aj riadenia sa podľa jednotlivých odporúčaní liečby. Jednou z hlavných zložiek liečby DFI je antibiotická liečba, ktorej odporúčania podliehajú častým zmenám. Autori v prehľadovom článku zhodnocujú stav momentálnej situácie vo svete aj na ich pracovisku a rozoberajú súčasné možnosti a indikácie antibiotickej liečby. Autori v závere stanovujú nutnosť pridŕžania sa odporúčaní, ktoré sa prejavuje zlepšením výsledkov liečby u pacientov s DFI.

Kľúčové slová: hlboká infekcia diabetickej nohy, antibiotiká, odporúčania liečby.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New guidelines of medical treatment of diabetic foot infections

Deep foot infection (DFI) is grave and common complication of diabetes, frequently leading to amputation of the limb. Current situation in treatment of DFI is unfavorable and can be ameliorated by adoption of guidelines and management protocols. One of the most important aspects of treatment of DFI is antibiotic therapy, which guidelines go through frequent changes. Authors in review article assess current situation in the field of management of DFI and discuss current possibilities and indications of antibiotic therapy. Authors conclude article with statement of need to adhere to guidelines for improvement of results of treatment of patients with DFI.

Keywords: deep foot infection, antibiotics, treatment guidelines.