Slovenská chirurgia 2/2013

Multiviscerálne resekcie pre malígny nádor pankreasu

prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD., MUDr. Peter Winter, MUDr. Vladimír Baláž, PhD., MUDr. Radoslav Kňazík

Multiviscerálne resekcie (MVR) vykonávané za účelom dosiahnutia R0 resekcie sú pri diagnóze malígneho nádoru pankreasu zriedkavé a ešte zriedkavejšie sú, ak je súčasťou multiviscerálnej resekcie aj odstránenie obličky. Na Chirurgickej klinike SZU, Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici bolo v období 2000 – 2012 vykonaných 72 multiviscerálnych resekcií, z toho 7 pri malígnom nádore pankreasu. Kazuistika MVR vykonaná pri zriedkavom malígnom solídnom pseudopapilárnom nádore pankreasu, imponujúcom pôvodne ako karcinóm obličky, ukazuje možnosti vykonania týchto náročných operácií v centrách pankreatickej chirurgie.

Kľúčové slová: multiviscerálna resekcia, malígny nádor pankreasu, solídny pseudopapilárny nádor pankreasu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Multivisceral resections for malignant tumor of the pancreas

Multivisceral resection performed for achievement of R0 resection are rare in diagnosis of malignant tumor of the pancreas, they are even more rare if in MVR is involved the nephrectomy. In the Department of Surgery of F.D.Roosevelt Hospital during period 2000 – 2012 there were performed 72 multivisceral resections from which 7 was performed for pancreatic malignant tumor. Case report of MVR performed for rare malignant solid pseudopapillary tumor of the pancreas, which previously appeared to be the renal cancer, shows the possibilities of performing these complicated operations in the centers of pancreatic surgery.

Keywords: multivisceral resection – malignant tumor of pancreas – solid pseudopapillary tumor of pancreas.