Slovenská chirurgia 2/2015

Mukokéla apendixu – kazuistiky

MUDr. Peter Brunčák, MUDr. Zoltán Básti, MUDr. Róbert Švidraň, MUDr. Šimon Číčel

Mukokéla appendixu je zriedkavé ochorenie. Predoperačná diagnóza je ťažšia vzhľadom na nešpecifickú klinickú manifestáciu ochorenia. Poznáme benígnu a malígnu formu. Zobrazovacie vyšetrenia, hlavne CT vyšetrenie, môžu určiť diagnózu. Väčšina pacientov je asymptomatických. Liečba je vždy chirurgická. Prognóza je dobrá, ak je mukokéla odstránená v celosti. Perforácia môže viesť k pseudomyxoma peritonei, ktorá má zlú prognózu.

Kľúčové slová: mukokéla, apendix, pseudomyxoma peritonei, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Appendiceal mucocele – case reports

Mucocele of appendix is a rare condition. Preoperative diagnosis is difficult due to non-specific clinical manifestation of the disease. It can be benign and malign. Imaging tests, mainly CT examination can suggest the diagnosis. Most patients have no symptoms. The treatment is always surgical. The prognosis is good in case of removal of the appendix in its entirety. The perforation can lead to pseudomyxoma peritonei, which has a very poor prognosis.

Keywords: mucocele, appendix, pseudomyxoma peritonei, treatment.