Slovenská chirurgia 4e/2023

Možnosti diagnostiky ľahkých mozgových poranení u geriatrických pacientov

MUDr. Marián Sedlák, MUDr. Maroš Rudnay, PhD., doc. MUDr. Rastislav Burda, PhD.

Úrazy hlavy a mozgu sú druhou najčastejšou príčinou hospitalizácií seniorov po páde v Slovenskej republike (2 786 z 18 463 hospitalizácií) a ich manažment predstavuje komplexnú medicínsku, ekonomickú aj sociálnu výzvu. Najčastejším druhom poranenia v tejto skupine sú ľahké mozgové poranenia, ktoré sú definované stupňom poruchy vedomia podľa Glasgow coma scale 15-13. V tejto kategórii je riziko intrakraniálnych poranení na úrovni približne 10 %, riziko závažných poranení vyžadujúcich neurochirurgickú intervenciu sa pohybuje okolo 3 %. Napriek relatívne nízkemu riziku sú takmer všetci geriatrickí pacienti podľa aktuálnych odporúčaní indikovaní na zobrazovacie vyšetrenie počítačovou tomografiou. Preto sa do diagnostických postupov čoraz viac dostávajú ďalšie parametre (anamnestické, klinické alebo laboratórne), ktoré majú za úlohu zlepšovať stratifikáciu rizika intrakraniálnych poranení a potenciálne v budúcnosti znížiť využívanie zobrazovacích vyšetrení, ktoré majú viacero nežiaducich vlastností.

Kľúčové slová: mozgové poranenia, geriatrickí pacienti, diagnostika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diagnosing mild traumatic brain injuries in geriatric population

Traumatic brain injuries are the second most common cause of hospitalization among seniors after a fall in the Slovak Republic (2786 out of 18463 admissions), and their management represents a complex medical, economic, and social challenge. The most common type of injury is mild traumatic brain injury, defined by the degree of impaired consciousness according to the Glasgow Coma Scale 15-13. In this category, the risk of intracranial injuries is approximately 10%, with the risk of severe injuries requiring neurosurgical intervention approximately around 3%. Despite the relatively low risk, according to the current recommendations, almost all these patients are indicated for imaging examination with computerized tomography. Therefore, additional parameters (patient history, clinical, or laboratory markers) are increasingly being included in diagnostic procedures with the aim of improving the stratification of the risk of intracranial injuries and potentially reducing the use of imaging examinations in the future, which have several undesirable characteristics.

Keywords: traumatic brain injury, geriatric pacients, diagnostic