Slovenská chirurgia 4/2012

Metódy debridementu v liečbe chronických rán

prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., MUDr. Marek Čambal, PhD., MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., MUDr. Alexander Škoda, MUDr. Ivan Satko, MUDr. Boris Hrbatý

Debridement rany je definovaný ako odstránenie cudzieho materiálu a mŕtveho kontaminovaného tkaniva z (alebo priliehajúceho k)traumatickej alebo infikovanej lézii za účelom obnaženia zdravého tkaniva. Môže tiež zahŕňať odstránenie cudzieho materiálu, ktoré uviazlo v rane. V širšom slova zmysle k debridementu môžeme zaradiť aj chirurgické incízie, kontraincízie, drenáž abscesu, amputácie, excízie. V literatúre je opísaných mnoho metód debridementu chronických rán: chirurgický a ostrý debridement, a v posledných rokoch si získavajú narastajúcu pozornosť i ďalšie spôsoby ako larválna terapia, mechanické spôsoby debridementu, enzymatický či autolytický debridement. Debridement tiež môžeme rozdeliť na selektívny a neselektívny. Definitívny výber metódy debridementu závisí od snahy docieliť veľmi rýchle, bezpečné a nebolestivé zhojenie rany. Správny výber metódy debridementu hrá kľúčovú úlohu v liečbe chronickej, nehojacej sa rany. Práca poskytuje prehľad základných metód debridementu a ich charakteristiku, výhody a nevýhody ich použitia.

Kľúčové slová: chronická rana, debridement, larválna terapia, starostlivosť o ranu, hojenie, vlhká terapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Methods of debridement in the therapy of chronic wounds

Debridement of the wound is defined as the removal of foreign material and „dead“, contaminated tissue from a (or adjacent to) traumatic or infected lesion, aimed at disclosure of the healthy tissue. It may also include the removal of foreign material trapped in the wound. In a broader sense we can include to debridement also surgical incision, contraincision, abscess drainage, amputation, excision. In the literature there are described many methods of debridement of chronic wounds: surgical and sharp debridement, but in recent years non-surgical methods are gaining increasing attention: maggot therapy, mechanical debridement, enzymatic debridement using and autolytic. Debridement can also be divided according to the method used on selective and nonselective. The final choice of debridement method is based on the effort to achieve very fast, safe and painless wound healing. The correct choice of debridement method is the key role of the doctor treating chronic, non-healing wound. Paper is introducing review of main debridement types, their characteristics, advantages and disadvantages of their use.

Keywords: chronic wound, debridement, maggot therapy, wound care, healing, wet therapy.