Slovenská chirurgia 2/2015

Malrotácia stredného čreva u pacientky s karcinómom žalúdka

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MUDr. Lucia Lakyová, PhD.

Malrotácia čreva je veľmi zriedkavá, väčšinou asymptomatická, a preto sa diagnostikuje incidentálne u dospelých ľudí. Táto kazuistika prezentuje prípad koincidencie karcinómu žalúdka s malrotáciou stredného čreva. Päťdesiatosemročná žena s potvrdeným karcinómom žalúdka a anamnézou dyspetických ťažkostí bola prijatá do nemocnice za účelom operačného riešenia. Plánované CT vyšetrenie pred operáciou nediagnostikovalo malrotáciu čreva, ktorá bola nájdená až počas operácie. Pacientke chýbala D4 časť duodena, Treitzove ligamentum, celé hrubé črevo bolo lokalizované v ľavej polovici dutiny brušnej a kľučky tenkého čreva boli fixované v pravej polovici dutiny brušnej. Gastrektómia bola úspešná, v rekonštrukčnej fáze sa anteponovala oesophagojejunoanastomóza a slepo uzatvorené rameno jejuna sa nasmerovalo doprava kvôli opisovanej anomálii. Pacientka sa úspešne zotavila bez úniku kontrastnej látky pri RTG pasáži horným GIT-om. Pacientka bola prepustená v dobrom stave do domáceho ošetrenia.

Kľúčové slová: malrotácia čreva, vrodené vývojové chyby, chirurgická liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Malrotation of midgut in patient with gastric cancer

Intestinal malrotation is rarely and mostly asymptomatic and generally diagnosed incidentally in adults. We report a case of malrotation of midgut with incidental frequency in the literature and gastric cancer. Fifty eight old woman with confirmed gastric cancer and dyspepsia was admitted to the hospital because of surgical treatment. CT before operation didn´t detected the malrotation of midgut , which was found during surgery. Patient suffered from missing D4 of duodenum, lig. Treitz was absent, large intestine was localized in left part of abdomen and loops of small intestine were fixed in the right half of abdomen. Gastrectomy was successful and during reconstruction phase anteposition of oesophagojejunoanastomosis with fixation of blind jejunal arm into right side was performed because of anomaly. Patient was successfully treated without postoperative leak of contrast during gastrointestinal contrast series and dismissed in good condition.

Keywords: malrotation of midgut, congenital diseases, surgical treatment.