Slovenská chirurgia 2/2014

Limity chirurgickej liečby karcinómu pľúc vo vyššom veku

MUDr. Milan Stebnický, PhD., MUDr. Róbert Šimon, PhD., MPH, MUDr. Marián Kudláč, doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.

Populácia vo vyspelých západných krajinách starne. Podobný demografický vývoj je zjavný i na Slovensku. Výskyt pridružených ochorení, znížená funkčná rezerva mnohých orgánov, horší funkčný a nutričný stav zvyšuje riziko resekcií pľúc u pacientov vo vyššom veku. Pri samotnej indikácii pľúcnej resekcie u pacientov vo vyššom veku sa musí zvažovať nielen štádium karcinómu pľúc a funkčná kapacita pľúc, ale i pridružené ochorenia a rozsah operačného výkonu a stanoviť mieru operačného rizika. Za týchto podmienok chirurgická liečba poskytuje najväčšiu šancu na vyliečenie pacientov s karcinómom pľúc aj vo vyššom veku.

Kľúčové slová: karcinóm pľúc, chirurgická liečba, vyšší vek.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Limits of surgical treatment of lung cancer in elderly

Population in western countries is aging. Similar demographic trend is evident also in Slovakia. Presence of comorbidities, decreased functional reserve of many organs, poorer functional and nutritional status increase the risk of lung resections in elderly patients. During the indication of lung resection in elderly is essential to consider not only the stage of the lung cancer and lung functional capacity, but also comorbidities and the extention of lung resection and to determine the risk of operation. Under these conditions the surgical treatment offers the best chance for cure in elderly patients with lung cancer.

Keywords: lung cancer, surgical treatment, elderly.