Slovenská chirurgia 2/2014

Leak kolorektálnej anastomózy

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD., MUDr. Roman Kyčina, MUDr. Edward Huľo, PhD., MUDr. Ľubomír Strelka, PhD., MUDr. Martin Vojtko, MUDr. Soňa Huľová, MUDr. Lucia Rišková

Leak kolorektálnej anastomózy je obávanou komplikáciou, ktorá signifikantne zvyšuje morbiditu, mortalitu a dĺžku hospitalizácie. Jeho incidencia je priemerne 11 % a stúpa s približovaním sa anastomózy k análnemu otvoru. Na vzniku anastomotického leaku sa podieľa lokalizácia nádoru, vzdialenosť anastomózy od análneho otvoru, operačná technika, typ kolorektálnej (koloanálnej) anastomózy, črevná mikroflóra a mnoho ďalších faktorov. V klinickej praxi nie je v súčasnosti možné spoľahlivo predpovedať, ktorá anastomóza bude mať leak. Aby sa predišlo jeho závažným komplikáciám, množstvo chirurgov konštruuje defunkčnú stómiu. Avšak napriek rozsiahlym výskumom, zlepšeniam operačnej techniky a predoperačnej prípravy, pretrváva incidencia anastomotického leaku vo vysokých hodnotách. V období rokov 2009 – 2013 bolo na Chirurgickej klinike Univerzitnej nemocnice v Martine elektívne odoperovaných 79 pacientov pre karcinóm rekta, ktorí podstúpili resekciu rekta s kolorektálnou anastomózou. Retrospektívnou analýzou dát bol anastomotický leak (AL) zaznamenaný u 14 (17 %) pacientov, z toho u 3 (3,8 %) pacientov bol asymtomatický. AL bol klasifikovaný ako grade A u 8 (57 %) pacientov a ako grade C u 6 (43 %) pacientov. Sedem (50 %) AL bolo zaznamenaných u pacientov s protektívnou ileostómiou a 4 (28,6 %) AL u pacientov po neoadjuvantnej rádioterapii.

Kľúčové slová: anastomotický leak, karcinóm rekta, kolorektálna anastomóza, resekcia rekta, kolorektálna chirurgia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Leak of colorectal anastomosis

Leak of colorectal anastomosis is a feared complication which significantly increases morbidity, mortality and length of hospital stay. Average incidence of colorectal anastomosis leak is 11 % and increases with approximation of anastomosis to the anal verge. Development of anastomotic leak is related to localisation of the tumor, anastomotic distance from anal verge, surgical technique, type of colorectal (coloanal) anastomosis, intestinal microflora and many other factors. At present in clinical practice is not possible to reliably predict which anastomosis will leak. To avoid its serious complications many surgeons construct diverting stoma. However, despite extensive research, improvements of surgical technique and preoperative preparation, incidence of anastomotic leak remains at high rate. At the Clinic of surgery of University hospital in Martin in the period of years 2009 – 2013, 79 patients were electively operated undergoing low anterior resection of the rectum with colorectal anastomosis for rectal cancer. Retrospective analysis of the data were performed. Anastomotic leak (AL) were recorded in 14 (17 %) patients, therefrom in 3 (3,8 %) patients were asymptomatic. AL were classified as grade A in 8 (57 %) patients and as grade C in 6 (43 %) patients. 7 (50 %) ALs were recorded in patients with protective ileostomy and 4 (28,6 %) ALs in patients after neoadjuvant radiotherapy.

Keywords: anastomotic leak, rectal cancer, colorectal anastomosis, resection of the rectum, colorectal surgery.