Slovenská chirurgia 1/2023

Laparoskopický manažment gigantickej cysty ovária u mladej ženy

MUDr. Lenka Šoltysová, MUDr. András Mártyásov, CSc., MUDr. Marek Grega, MUDr. Edward Huľo, PhD., MPH, MUDr. Miroslav Výrostek, MUDr. Stanislav Krajňák

Ovariálne cysty môžu byť až gigantických rozmerov. Rozdeľujú sa na benígne a malígne. Serózny cystadenóm patrí k benígnym léziám. Gigantické cysty ovária môžu svojimi rozmermi na prvý pohľad imitovať graviditu. Diagnostika je zdĺhavá vzhľadom na asymptomatický priebeh ochorenia. Pacientka si zmeny všimne, až keď dôjde k výraznému nárastu objemu abdomenu. Bolesti sa prejavia až z útlaku na orgány brušnej dutiny ako kompartment syndróm v pokročilom štádiu rastu. Naša pacientka si retrospektívne vybavovala prvotné ťažkosti s časovým odstupom pol roka. V tomto prípade si diagnostický postup vyžadoval interdisciplinárnu spoluprácu. Pri rozvahe o operačnom riešení resekcie tumoru sme sa priklonili k možnosti laparoskopickej techniky v kombinácii s minilaparotomickým prístupom pomocou retraktora, ktorý súčasne umožnil bezpečnú evakuáciu cysty. Zároveň poslúžil po skompletizovaní systému ako port pre kameru. V poslednom kroku bol využitý na evakuáciu tumoru. Aj gigantické cysty sa dajú riešiť laparoskopicky, ak sú dodržané princípy radikality.

Kľúčové slová: gigantická cysta ovária, serózny cystadenóm, Alexis Laparoscopic System®, laparoskopia

Laparoscopic management of a giant ovarian cyst in a young woman

An ovarian cysts can be gigantic in size. They are divided into benign and malignant. A serous cyctadenoma is a benign lesion. The giant ovarian cysts can imitate pregnancy with its size at first sight. Diagnosis is lengthy due to the asymptomatic course of the disease. The patient will notice the changes only when there is a significant increase in the volume of the abdomen. The pains will occure only from the pressure on the organs of the abdominal cavity as compartment syndrome in an advanced stage of the growth. Our patient remembered retrospectively the initial difficulties with a time gap of half a year. In this case, diagnostic procedure required interdisciplinary cooperation. When considering the surgical solution for tumor resection, we leaned towards the option of the laparoscopic technique in combination with a minilaparotomy approach using a retractor, which concurrently offers safe evacuation of the cyst. At the same time, after the system was completed, it served as a camera port. In the last step, it was used to evacuate the tumor. Even gigantic cyst can be treated laparoscopically if the principles of radicality are followed.

Keywords: giant ovarian cyst, serous cystadenoma, Alexis Laparoscopic System®, laparoscopy