Slovenská chirurgia 1/2012

Laparoskopická resekcia karcinómu hrubého čreva a rekta, vyhodnotenie výsledkov na Chirurgickom oddelení FNsP v Žiline – 1. časť

MUDr. Boris Babiš, MUDr. Rastislav Johanes, PhD., doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD., MUDr. Michal Žáček

Snahou autorov je chirurgickej verejnosti priblížiť laparoskopické resekcie hrubého čreva a rekta realizované na Chirurgickom oddelení v Žiline. Prospektívnej analýze s vyhodnotením rôznych parametrov sme podrobili 503 pacientov operovaných na našom pracovisku od roku 2003 do roku 2010. Porovnávali sme „klasickú“ laparotomickú resekciu s resekciou kolorektálnych karcinómov laparoskopickou cestou. Po zhodnotení jednotlivých analyzovaných parametrov sme dospeli k názoru, že laparoskopická resekčná liečba je výhodnejšia, prináša pacientovi väčší benefit.

Kľúčové slová: laparoskopická resekcia, hrubé črevo, rektum.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Laparoscopic resection for the large bowel and the rectal carcinoma, summary of the outcomes on the Department of Surgery in Žilina Hospital, part 1.

The aim of autors is to approximate laparoscopic resections of large bowel and rectum in Department of Surgery in Žilina to Surgeons. In this prospective study we enrolled 503 patients, which were operated from 2003 to 2010. We have compared „clasic“ due to laparotomy resection and laparoscopic realized resection of colorectal malignances. After appreciation of analyzed parameters we attain to suggestion, that laparoscopic treatment is better, bring to pacient more benefit.

Keywords: laparoscopic resection, large bowel, rectum.