Slovenská chirurgia 2/2014

Laparoskopická distálna resekcia pankreasu – peroperačné a pooperačné komplikácie

MUDr. Mazyar Fani, prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD., MUDr. Roman Kyčina, MUDr. Edward Huľo, PhD., MUDr. Martin Vojtko, MUDr. Ján Janík, PhD., MUDr. Ladislav Šutiak PhD., prof. Bjørn Edwin, MD, PhD.

aparoskopická distálna resekcia pankreasu sa dnes už stáva plnohodnotnou náhradou otvoreného „klasického výkonu“. V našej práci retrospektívnou analýzou dokumentácie pacientov vyhodnocujeme výsledky práce za posledných 5 rokov pri laparoskopických distálnych resekciách pankreasu so zameraním na peroperačné a pooperačné komplikácie. Na analýzu sme použili klasifikáciu podľa Satavu pri peroperačných komplikáciách a klasifikáciu podľa Dindo-Claviena pri pooperačných komplikáciách. Peroperačné komplikácie sa vyskytli u 42 % pacientov, pooperačné komplikácie sa vyskytli u 58 % pacientov. Laparoskopická distálna pankreatektómia je operačný výkon zaťažený pomerne vysokým percentom komplikácií, hlavne počas vývoja „learning curve“.

Kľúčové slová: distálna pankreatektómia, laparoskopia, komplikácie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Laparoscopic distal pancreatic resection – perioperative and postoperative complications

Laparoscopic distal pancreatic resection becomes today an equivalent to open surgery. In our work, we evaluate by retrospective analysis of patients our results in the last 5 years for laparoscopic distal pancreatic resection with a focus on intraoperative and postoperative complications. For analysis, we used the classification according to Satava for intraoperative complications and classification according to Dindo-Claviena in postoperative complications. Intraoperative complications occurred in 42 % of patients, postoperative complications occurred in 58 % of patients. Laparoscopic distal pancreatectomy is the surgical procedure burdened by a relatively high complication rate, particularly during the development of a „learning curve“.

Keywords: distal pancreatic resection, laparoscopy, complications.