Slovenská chirurgia 4/2022

Laparoskopická distálna pankreatektómia pre karcinóm tela pankreasu

MUDr. Dušan Leško, PhD., doc. MUDr. Marek Šoltés, PhD., prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH

Aj napriek výraznému pokroku v laparoskopickej chirurgii zostáva laparoskopická distálna pankreatektómia relatívne zriedkavým operačným výkonom, ktorý však za predpokladu zachovania princípov onkologickej radikality, v kombinácii s ERAS protokolom, predstavuje pre pacienta nezanedbateľný benefit. Hoci prvá úspešná laparoskopická distálna pankreatektómia pre border-line tumor bola na I. chirurgickej klinike v Košiciach vykonaná už v roku 2010, až súčasné obdobie, po nadobudnutí dostatočných skúseností, umožnilo pokrok smerom k laparoskopickej resekcii pre karcinóm. Článok prezentuje prvé skúsenosti s uvedenou problematikou.

Kľúčové slová: laparoskopia, laparoskopická chirurgia, karcinóm pankreasu, distálna pankreatektómia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Laparoscopic distal pancreatectomy for pancreatic body carcinoma

Despite the significant progress in laparoscopic surgery, laparoscopic distal pancreatectomy remains relatively rare procedure. Nevertheless, in case that rules of oncological radicality are respected and the ERAS protocol implemented, it may provide substantial benefits for the patient. Although, the first successful laparoscopic distal pancreatectomy for borderline tumor was performed at 1st Department of Surgery in Košice as early as in 2010, it is only now, after gaining sufficient skills and experience, that the further progress was made towards laparoscopic resection for the pancreatic cancer. Following article presents our first experience with the above mentioned procedure.

Keywords: laparoscopy, laparoscopic surgery, pancreatic cancer, distal pancreatectomy