Slovenská chirurgia 2/2023

Laparoskopia a laparotómia v liečbe komplikovanej divertikulitídy

MUDr. Peter Štefánik, MUDr. Martin Ježovít, MUDr. Ivan Majeský, PhD., MUDr. Júlia Bujňáková, doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.

Divertikulová choroba je najmä v rozvinutých krajinách ochorenie s vysokou incidenciou. Poznáme divertikulovú chorobu a divertikulitídu, ktorá vzniká na jej podklade. V rámci liečby divertikulitíd identifikujeme nekomplikovanú a komplikovanú formu divertikulitídy. Akútne divertikulitídy rozdeľujeme podľa Hinchey-Wasvaryho klasifikácie so štádiami I – IV. Liečba komplikovanej formy divertikulitídy, štádiá Hinchey II – IV zahŕňa viacero modalít intervencie, či už semiinvazívnej alebo invazívnej. V prípadoch resekčných výkonov prevláda trend jednoetapového riešenia s primárnou anastomózou a s tým spojenou redukciou počtu trvalých kolostómií, ktoré zásadne ovplyvňujú kvalitu života pacientov. Už aj v liečbe komplikovanej divertikulitídy má laparoskopická chirurgia pre svoje prednosti v porovnaní s otvorenou chirurgiou široké uplatnenie.

Kľúčové slová: divertikulová choroba, divertikulitída, laparoskopia, laparoskopická laváž a drenáž, komplikovaná divertikulitída

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Slovenská chirurgia. Objednať časopis

Laparoscopy and laparotomy in the treatment of complicated diverticulitis

Diverticular disease has a high incidence, especially in developed countries. We distinguish between diverticular disease and diverticulitis, which arises from its basis. As part of diverticular disease treatment, we identify uncomplicated and complicated forms of diverticulitis. Acute diverticulitis is classified according to the Hinchey-Wasvary classification with stages I - IV. The treatment of the complicated form of diverticulitis Hinchey II - IV includes several modalities of intervention, either semi-invasive or invasive. In cases of resection procedures, the prevailing trend is a one-stage solution with primary anastomosis and the associated reduction in the number of permanent colostomies, which fundamentally affect the quality of life of patients. Laparoscopic surgery in the treatment of complicated diverticulitis has growing advantages over open surgery.

Keywords: diverticular disease, diverticulitis, laparoscopy, laparoscopic lavage and drainage, complicated diverticulitis