Slovenská chirurgia 1/2022

Konzervatívne výkony pre tumory prsníka lokalizované v centrálnom segmente

MUDr. Vitězslav Marek, PhD., MUDr. Štefan Nemergut, MUDr. Július Palaj, PhD., doc. MUDr. Martin Sabol, PhD., prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA

Konzervatívne výkony na prsníku sú v súčasnosti plne akceptované širokou onkochirurgickou verejnosťou. Nebolo tomu vždy tak. Priekopníci tohto typu operačného výkonu museli zvádzať ťažké boje so zástancami zastaralých názorov. Prechod od radikálnych výkonov ku konzervatívnym bol opatrný, sprevádzaný množstvom kontraindikácií. Jednou z nich bola aj lokalizácia tumoru v centrálnom segmente prsníka. Na otázku, prečo takýto postup, nebola nikdy stanovená presná a racionálna odpoveď. Lokalizácia tumoru v centrálnom segmente prsníka nie je kontraindikáciou konzervatívneho výkonu.

Kľúčové slová: centrálny segment prsníka, onkoplastický výkon, areolobradavkový komplex

Conservative procedures for breast tumors located in the central segment

Conservative procedures on the breast are currently fully accepted by the general oncosurgical public. This was not always the case. The pioneers of this type of operation had to fight hard with supporters of outdated views. The transition from radical to conservative performance was carefully accompanied by a number of contraindications. One of them was the localization of the tumor in the central segment of the breast. To the question – why such a procedure, an accurate and rational answer has never been established. Tumor localization in the central breast segment is not a contraindication for conservative performance.

Keywords: central breast segment, oncoplastic surgery, nipple-areola complex