Slovenská chirurgia 1/2021

Kontralaterálny pneumotorax po pneumonectómii – kazuistika

MUDr. Monika Miklóšová, MUDr. Ivan Kováč, PhD., MUDr. Ivana Kucková, MUDr. Ján Michlík, doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.

Pneumotorax (PNO) je patologický stav charakterizovaný nahromadením vzduchu v pleurálnej dutine. Tradične je pneumotorax klasifikovaný ako traumatický a spontánny. Incidencia spontánneho pneumotoraxu sa pohybuje v rozmedzí 7 – 18 prípadov /100 000 obyvateľov. Klinická manifestácia závisí od veľkosti a závažnosti pneumotoraxu. Prebieha od úplne asymptomatických foriem až po život ohrozujúci stav. Medzi hlavné príznaky ochorenia je zaraďovaná triáda zahrňujúca dýchavicu, bolesť na hrudníku a kašeľ. Rýchla diagnostika je základom úspešnej liečby. Zlatým štandardom v diagnostike naďalej ostáva RTG hrudníka. Základom liečby symptomatického pneumotoraxu je drenáž pleurálnej dutiny. Samotná drenáž teda môže byť chápaná ako život zachraňujúca procedúra. Bez adekvátnej liečby pomerne rýchlo dochádza k progresii ochorenia až k rozvoju šoku so zástavou dýchania a srdca. Pneumonektómia je chirurgická intervencia, pri ktorej dochádza k totálnej resekcii pľúcneho tkaniva v príslušnom hemitoraxe a je indikovaná z rôznych príčin. V našej kazuistike je opísaný prípad 58-ročného pacienta, prijatého na JIS II. chirurgickej kliniky UPJŠ LF a UNLP v Košiciach v šokovom stave so zástavou obehu a potrebou kardiopulmonálnej resuscitácie (KPR) ihneď počas príjmu pacienta.

Kľúčové slová: KPR, pneumonectómia, pneumotorax, bulózny emfyzém

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Kontralatral pneumothorax after pneumonectomy – a case report

Pneumothorax (PNO) is a pathological condition characterized by air accumulation in the pleural cavity. Traditionally, pneumothorax is classified as traumatic and spontaneous. The incidence of spontaneous pneumothorax is in the range of 7-18 cases / 100,000 people. The clinical manifestation depends on the size and severity of the pneumothorax. It ranges from completely asymptomatic forms to life-threatening conditions. The main symptoms of the disease include a triad as dyspnoea, chest pain and cough. Rapid diagnosis is the basis of successful treatment. Chest X-ray is the gold standard in diagnosis. The basis of treatment of symptomatic pneumothorax is drainage of the pleural cavity. From this point of view drainage can be understood as a life-saving procedure. Without adequate treatment, the disease progresses rapidly to the development of shock with respiratory and cardiac arrest. Pneumonectomy is a surgical intervention involving complete surgical removal of the lung in the hemitorax and is indicated for various reasons. A case report of 58-year-old patient who was admitted to JIS of clinic of surgery UPJŠ LF and UNLP in Košice in a shock state with circulatory arrest and the need for cardiopulmonary resuscitation (CPR) immediately during the admission of the patient will be described in our current case report.

Keywords: CPR, pneumonectomy, pneumothorax, bullous emphysema