Slovenská chirurgia 2/2012

Kmeňové bunky v chirurgii

MUDr. Martina Fialová, MUDr. Ivan Brychta, PhD.

Práca sa zaoberá súčasnou úrovňou vedeckého poznania a možnosťami klinickej aplikácie kmeňových buniek. Prezentuje sa krátky pohľad na históriu výskumu, ako aj súvisiace právne a etické kontexty. Opisujú sa hlavné charakteristiky kmeňových buniek a ich podtypy: totipotentné, pluripotentné, multipotentné a unipotentné kmeňové bunky. Z hľadiska odberu sa charakterizujú embryonálne, fetálne a dospelé kmeňové bunky (KB). Práca sa zaoberá základmi tkanivového inžinierstva a použitia nosičov KB. V klinickej časti sa prezentujú doterajšie skúsenosti a možnosti liečby kmeňovými bunkami v systéme hemopoetickom, urogenitálnom, respiračnom, obehovom, gastrointestinálnom, kožnom, pohybovom, nervovom, endokrinnom a v onkológii. Práca poukazuje aj na niektoré rozporné výsledky klinických štúdií a konštatuje ďalšiu potrebu systematického výskumu a bezpečného prevodu poznatkov do klinickej praxe.

Kľúčové slová: kmeňové bunky, charakteristiky, tkanivové inžinierstvo, klinická aplikácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Stem cells in surgery

The article focuses on the current status in general research and clinical aplication of the stem cells. We bring a brief insight into the history of the field, as well as corresponding legal and ethical notes. We describe the stem cells characteristics and their main subtypes: totipotent, pluripotent, multipotent and unipotent stem cells, as well as the general source aspect: embryonic, foetal and adult stem cells. We delineate the basics of tissue engineering and scaffold use. The clinical application part covers the current experience and progress in the haematopoietic, urinary, respiratory, circulation, gastrointestinal, dermatologic, musculosceletal, nervous, endocrine and in oncology. The thesis lists some of the contradictory study results and stresses the need for further systematic research and careful clinical application.

Keywords: stem cells, characteristics, tissue engineering, clinical application.