Slovenská chirurgia 1/2014

Idiopatická segmentálna infarzácia veľkého omenta v kombinácii s akútnou apendicitídou ako raritná príčina náhlej príhody brušnej

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MUDr. Lucia Lakyová, PhD., MUDr. Alexander Hudák, Ing. MUDr. Otto Brandebur

Idiopatická segmentálna infarzácia veľkého omenta je ojedinelá príčina akútnych bolestí brucha. Jej etiológia doposiaľ nie je jednoznačne vysvetlená a klinický obraz je často podobný akútnej apendicitíde. Výskyt spoločne s akútnou apendicitídou bol opísaný veľmi zriedkavo. 43-ročný pacient bol prijatý na I. chirurgickú kliniku LF UJPŠ a UNLP pre bolesti v pravej polovici brucha. Vykonané sonografické vyšetrenie apendikálnu oblasť nezobrazilo, no pre vzostup zápalových parametrov a klinický obraz svedčiaci o akútnej apendicitíde bol pacient operovaný. Peroperačne bola nájdená infarzovaná časť omentum majus veľkosti 10 x 6 cm, ktorá bola resekovaná a bola vykonaná aj apendektómia. Histologický nález dokázal nekrotické zmeny veľkého omenta a katarálnu apendicitídu. Koincidencia segmentálnej infarzácie veľkého omenta s katarálnou apendicitídou je veľmi raritná príčina náhlej príhody brušnej s výskytom menej ako 0,1 % pacientov operovaných pre náhlu príhodu brušnú.

Kľúčové slová: omentum, infarzácia, apendicitída.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Idiopathic segmental infarction of greater omentum in combination with acute appendicitis as a rare cause of acute abdomen

Idiopatic segmental infarction of greater omentum is an unusual cause of acute abdominal pain. Ethiology of this condition is not clearly elucidated and it´s clinical appearance often resembles acute appendicitis. There are some casereports describing coincidnece of both diagnosis. 43-year old male patient presented to I. surgical clinic of UNLP with right sided acute abdominal pain. Sonographic examination didn´t clearly show the apendical area but there was an increase of inflamatory markers and worsenig of pain localised to the right lower quadrant of the abdomen. Patient therefore underwent operation with the finding of infarcted part of greater omentum in size of 10 x 6 cm which was resected and appendicectomy was performed. Histological findings were necrotic changes of greater omentum and catharal appendicitis. Coincidence of segmental infarction of greater omentum and acute appendicitis is a rare cause of acute abdominal pain. Incidence is less then 0,1 % of patients who underwent an operation because of acute abdomen.

Keywords: omentum, infarction, appendicitis.