Slovenská chirurgia 1/2012

Hodnota demografických a anamnestických údajov pre predpoveď náročnosti elektívnej laparoskopickej cholecystektómie

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., doc. MUDr. Marek Šoltés, PhD.

Cieľ: Vyhodnotiť význam vybraných demografických a anamnestických údajov ako možných rizikových parametrov zvyšujúcich náročnosť elektívnej laparoskopickej cholecystektómie (LCHE). Materiál a metodika: Unicentrická kohortová štúdia – prospektívne analyzované všetky elektívne LCHE za obdobie troch rokov – zaznamenávané údaje o operačnom čase (OČ), konverzii, subjektívnom hodnotiacom skóre (SHS) a prítomnosti predpokladaných rizikových parametrov (vek > 65 rokov, mužské pohlavie, biliárna kolika v posledných troch týždňoch pred operáciou, predchádzajúca abdominálna operácia nad úrovňou umbilika, prekonaná akútna cholecystitída). Údaje pacientov s pozitivitou jednotlivých sledovaných parametrov následne porovnané s údajmi ostatných operovaných za účelom detekcie štatisticky významného rozdielu (p < 0,05). Výsledky: Vyhodnotených bolo 586 LCHE. Početnosť analyzovaných parametrov v súbore: vek > 65 rokov – 68, mužské pohlavie – 156, biliárna kolika v posledných 3 týždňoch pred operáciou – 77, predchádzajúca abdominálna operácia nad úrovňou umbilika – 6, prekonaná akútna cholecystitída – 85 pacientov. Pozitivita každého z testovaných rizikových parametrov bola spojená so štatisticky významne predĺženým OČ a vyšším SHS (p < 0,001). Početnosť konverzií bola signifikantne vyššia v skupinách s údajom o prekonanej akútnej cholecystitíde (p < 0,001) a biliárnej kolike v posledných 3 týždňoch pred operáciou (p < 0,01), ako aj u pacientov nad 65 rokov (p < 0,001). Záver: Vybrané demografické (vek > 65 rokov, mužské pohlavie) a anamnestické parametre (biliárna kolika v posledných troch týždňoch pred operáciou, predchádzajúca abdominálna operácia nad úrovňou umbilika, prekonaná akútna cholecystitída) sú spojené s vyššou náročnosťou elektívnej LCHE tak v subjektívnej (SHS), ako aj v objektívnej vetve hodnotenia (OČ). Univerzálna dostupnosť týchto údajov vytvára potenciál pre ich rutinné vyhodnocovanie za účelom predoperačného posúdenia náročnosti elektívnej LCHE.

Kľúčové slová: laparoskopia, laparoskopická cholecystektómia, náročnosť, konverzia, rizikové faktory.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Predictive value of selected demographic and anamnestic parameters to assess difficulty of elective laparoscopic

Aims: To analyze selected demographic and anamnestic parameters as potential risk factors increasing difficulty of elective laparoscopic cholecystectomy (LC). Material and methods: Unicentric clinical cohort study – consecutive prospective serie of elective LCs during 3-years period was investigated. Data on operating time (OT), conversion, surgeon’s subjective evaluation (SSE) score and presence of selected risk factors (age over 65, male sex, history of biliary colic within last 3 weeks prior surgery, previous abdominal surgery above level of umbilicus, history of acute cholecystitis) was recorded. Subgroups with positivity of particular risk factors were compared to the rest of the serie to detect significant differences (p<0.05). Results: 586 LCs were investigated. Positivity of analyzed risk factors was noted as follows: age over 65 – 68, male sex – 156, history of biliary colic within last 3 weeks prior surgery – 77, previous abdominal surgery above level of umbilicus – 6, history of acute cholecystitis – 85 patients. Positivity of any of investigated risk factors was associated with significantly prolonged OT and increased SSE score (p<0.001). Conversion rate was significantly higher in subgroups with history of acute cholecystitis (p<0.001) and biliary colic within last 3 weeks prior surgery (p<0.01), as well as in patients over 65 (p<0.001). Conclusions: Selected demographic (age over 65, male sex) and anamnestic parameters (history of biliary colic within last 3 weeks prior surgery, previous abdominal surgery above level of umbilicus, history of conservatively treated acute cholecystitis) are associated with increased difficulty of elective LC both in subjective (SSE score) and objective (OT) arm of assessment. Universal availability of data on described risk factors further improve their potential to become routinely evaluated in order to assess difficulty of elective LC preoperatively.

Keywords: laparoscopy, laparoscopic cholecystectomy, difficulty, conversion, risk factors.