Slovenská chirurgia 4/2022

Faktory ovplyvňujúce rozvoj avaskulárnej nekrózy hlavy stehnovej kosti po zlomenine krčka stehnovej kosti

MUDr. Katarína Takáčová, MUDr. Rastislav Burda, PhD., MUDr. Maroš Rudnay, PhD., doc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD.

Avaskulárna nekróza hlavy stehnovej kosti (AVN) je jednou z najčastejších komplikácií po osteosyntéze zlomeniny krčka stehnovej kosti, ktorá môže vyžadovať následnú chirurgickú liečbu. V súčasných štúdiách je udávaný jej výskyt od 7 – 53 %. AVN je multifaktoriálny proces spôsobujúci nekrózu osteocytov, čím dochádza ku kolapsu kostných štruktúr. Vzniká následkom poruchy perfúzie hlavy stehnovej kosti pri dislokácii zlomeniny, ako aj v dôsledku tamponádového efektu intrakapsulárneho hematómu. Bolo identifikovaných niekoľko faktorov, ktoré vplývajú na vznik AVN. Poznanie týchto faktorov môže byť užitočné pri predchádzaní vzniku, ako aj pri včasnej diagnostike a liečbe AVN.

Kľúčové slová: avaskulárna nekróza, zlomenina krčka stehnovej kosti, tamponádový efekt, intrakapsulárny hematóm

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Factors influencing developement of avascular necrosis of femoral head following femoral neck fracture

Avascular necrosis of femoral head (ANFH) is one of the most common complications after internal fixation of femoral neck fractures which can require secondary surgical intervention. In contemporary studies the rates for ANFH after internal fixation range from 7% to 53%. ANFH is a progressive multifactorial process which causes osteocyte necrosis and leads to the collapse of the bone structures. ANFH is caused by an alteration of blood supply to the femoral head that is affected by fracture displacement or tamponade effect of intracapsular haematoma. The alteration of blood supply eventually leads to local ischemia of femoral head. Several factors have been identified as having an influence on the development of ANFH. A knowledge of these factors can be very useful in potentially reducing the risk of the induction of ANFH as well as timely diagnosis and treatment.

Keywords: avascular necrosis, femoral neck fracture, tamponade effect, intracapsular haematoma