Slovenská chirurgia 4/2012

Excízny model hojenia rán u potkanov – histomorfologické hodnotenie

MUDr. Róbert Kilík, PhD., prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MUDr. Lucia Lakyová, PhD.

Cieľom bolo vypracovať excízny model hojenia kožných rán potkanov s histologickým hodnotením výsledkov vo vybraných intervaloch od vytvorenia rán a opísať tak jednotlivé deje prebiehajúce pri sekundárnom hojení rán v jednotlivých fázach hojenia. Materiál a metódy: Zvieratá (Sprague-Dawley potkany, samce, N = 24) boli rozdelené do 3 skupín podľa intervalu odberu vzorky z operačnej rany na histologické vyšetrenie. Na chrbte boli vykonané štyri excízne rany s priemerom 4 mm. Rany boli odoberané na druhý, šiesty a štrnásty deň od operačného výkonu. Vzorky boli farbené hematoxylínom a eozínom (H&E) a farbením podľa van Giesona na kolagén (VG). Na vyhodnocovanie preparátov bola použitá semikvantitatívna metóda. Výsledky: Po 48 hodinách sme pozorovali proliferačnú aktivitu okrajov epidermis. PMNL boli sformované do demarkačného lemu. Po 144 hodinách hojenia sme pozorovali kompletné premostenie priestoru rany novotvorenou vrstvou epiteliálnych buniek. V zápalovom infiltráte dominovali makrofágy. V spodine rán sme pozorovali granulačné tkanivo pozostávajúce z fibroblastov, endotelových buniek a extracelulárnej matrix. Väčšina kolagénu bola amorfne usporiadaná. Po 336 hodinách novotvorená epiderma tak pozostávala z 3 až 5 vrstiev. Zároveň prebiehala maturačná fáza hojenia rany, charakteristická vyzrievaním granulačného tkaniva. Prevažoval teda vláknitý kolagén nad amorfným kolagénom. Záver: Excízne kožné rany u potkanov môžu slúžiť ako model pre štúdium rôznych faktorov ovplyvňujúcich hojenie rán.

Kľúčové slová: sekundárne hojenie rán, histologické vyšetrenie, model, potkan.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Excision model of wound healing in rat – histomorphological examination

The aim of the study was to elaborate the excision model of healing of the skin wounds in rats on a histological level in chosen intervals from the creating of the wounds. The study was designed to describe particular mechanisms during secondary healing in all phases of healing. Material and methods: Animals (Sprague Dawley rats, males, N=24) were divided into three groups according to interval of sampling of operating wound for histological evaluation. Four excision wounds of 4 mm diameter were made on the dorsum of rats. Wounds were sampled on the 2nd, 6th and 14th day of operating procedure. The samples were stained with hematoxylin and eosine and van Gieson. Semiquantitative method was used for evaluation of samples. Results: We observed proliferative phase of epidermal borders after 48 hours. PMNL were formed into the demarkation braid. Completly upperbridge of the wound with new epitel cells was seen after 144 hours. Macrophages dominated in inflamatory infiltrate. Granulation tissue consisted of fibroblasts, endothelial celles and extracellular matrix was found in the bed of wounds. Mostly of collagen was amorphous organized. New epidermis had 3 – 5 layers after 336 hours. Fibred collagen overweighted amourphous collagen. In conclusion, rat skin wounds can serve as a model for studying influence of different factors for enhancing of wound healing.

Keywords: secondary healing of the wounds, histological examination, model, rat.