Slovenská chirurgia 2/2014

Echinokoková cysta pankreasu a jej chirurgické riešenie

prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD., MUDr. Igor Slobodník

Práca opisuje atypický výskyt lokalizácie echinokokovej cysty v pankrease a analyzuje spôsoby chirurgického riešenia takýchto cýst. Na II. chirurgickej klinike LF SZU v Banskej Bystrici bolo za obdobie 1994 – 2013 operovaných 18 pacientov pre symptomatickú echinokokovú cystu, z nich bolo 16 lokalizovaných v pečeni a len 2 v pankrease. Perioperačná mortalita bola 0 %, pooperačná morbidita sa vyskytla v 16,6 %. Práca súčasne opisuje kazuistiku mladého muža s lokalizáciou echinokokovej cysty v hlave pankreasu riešeného kompletným odstránením cysty z hlavy pankreasu.

Kľúčové slová: Echinokok, cysta pankreasu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Echinococcal cyst of the pancreas and its surgical treatment

This work describes atypical incidence of echinococcal cyst in the pancreas and analyze modalities of surgical treatment of such cases. At the Department of Surgery in F.D.Roosevelt Hospital in Banska Bystrica during period 1994 – 2013 was operated on 18 patients for symptomatic echinococcal cyst, 16 of them was localised in the liver, 2 of them in the pancreas. Perioperative mortality was 0 %, postoperative morbidity was 16,6 %. We also describe the case of young man with pancreatic hydatid cyst who was treated by complete removal of the cyst from pancreatic head.

Keywords: Echinococcus, pancreatic cyst.