Slovenská chirurgia 1/2012

Disekcia aorty typu Stanford B ako príčina trombózy arteria mesenterica superior – kazuistika

MUDr. Róbert Kilík, PhD., MUDr. Andrej Vrzgula, PhD., MUDr. Mária Kubíková, prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.

Jednou z najviac život ohrozujúcich komplikácií akútnej disekcie aorty typu Stanford B je mezenteriálna ischémia alebo infarzácia. V kazuistike uvádzame prípad pacienta, u ktorého došlo k trombotizácii arteria mesenterica superior v dôsledku disekcie aorty typu Stanford B. Pacient bol pre príznaky rozvíjajúceho sa cievneho ilea urgentne operovaný s nálezom ischemických zmien ilea a pravého kolonu. Tento nález bol riešený resekciou postihnutých úsekov čreva a fenestráciou arteria mesenterica superior s trombektómiou, po ktorej došlo k obnoveniu vitality ponechaných kľučiek jejuna. Prezentovaný prípad ukazuje dôležitosť správnej diagnostiky a včas indikovanej chirurgickej liečby v prípadoch malperfúzneho viscerálneho syndrómu, ktorý je indikáciou na urgentnú chirurgickú liečbu. Keď je peritoneálna dutina kontaminovaná, fenestrácia abdominálnej aorty doplnená trombektómiou v kombinácii s resekciou postihnutého úseku čreva sa javí byť správnou liečebnou modalitou.

Kľúčové slová: disekcia aorty, mezenteriálna trombóza, fenestrácia, trombektómia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Type B aortic dissection as a cause of superior mesenteric artery thrombosis – a case report

Mesenteric ischemia or infarction is one of the most life-threatening complications of acute Stanford type B aortic dissection. In this case we present a case of a patient that developed superior mesenteric artery trombotisation due to aortic dissection Stanford type B. The patient was for signs of developing vascular ileus urgently operated with the findings of ischemic changes of ileum and right colon. This finding was solved by removing the affected sections of the ileum and colon and by fenestration of the superior mesenteric artery with thrombectomy, after which there was a restoration of vitality left loops oj jejunum. Presented case demonstrates the importance of the correct diagnosis and surgical treatments in a timely manner indicated in cases of the visceral malperfusion syndrome, which is an indication for emergency surgical treatment. When peritoneal cavity is contaminated, aortic fenestration by trombectomy in combination with resection of the affected section of the intestine appears to be the correct treatment modality.

Keywords: aortic dissection, mesenterial thrombosis, fenestration, thrombectomy.