Slovenská chirurgia 1/2012

Cystosarcoma phyllodes – stále aktuálny problém

MUDr. Peter Bohuš, MUDr. Milan Stebnický, PhD., MUDr. Róbert Šimon, PhD., MPH, MUDr. Marián Kudláč, doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.

Phylloidné tumory (PT) prsníka sú zriedkavé fibroepiteliálne neoplazmy prsníka, ktoré sa vyskytujú v 0,3 % – 1 % zo všetkých primárnych tumorov prsníka. Počas obdobia od januára 1994 do decembra 2010 bolo retrospektívne analyzovaných 5 pacientok s PT, ktoré boli liečené na 2. chirurgickej klinike Lekárskej Fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach. Z nich vyberáme 2 zaujímavé kazuistiky. Štyri pacientky sa zhojili per primam intentionem po chirurgickej liečbe (2 po lumpektómii, jedna po quadrantektómii a jedna po modifikovanej radikálnej mastektómii podľa Maddena). Posledná pacientka bola u nás liečená r. 2007 v terminálnom štádiu po 5. predchádzajúcich operáciách v iných nemocniciach. Dostala RAT a CHT. K nám prišla s krvácaním z rozsiahleho tumoru na ľavej strane hrudníka, ktoré sa tiahlo až dozadu na chrbát. Možné bolo len lokálne ošetrovanie s nekrektómiami a zastavovaním krvácania. Pacientka po 3 mesiacoch exitovala. Záverom by sme chceli zdôrazniť, že maligný typ cystosarcoma phyllodes je stále medicínsky problém. Výsledky liečby závisia od biologickej povahy týchto nádorov.

Kľúčové slová: cystosarcoma phyllodes, chirurgická liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cystosarcoma phyllodes – still actual problem

Phyllodes tumors (PT) are uncommon fibroepithelial breast neoplasms that account for 0.3% to 1.0% of all primary breast tumors. During the period from January 1994 to December 2010, 5 patients were retrospectively analysed for PT at the 2nd Clinic of Surgery, Faculty of Medicine P. J. Safarik University Kosice and L. Pasteur University Hospital Kosice. We describe two interesting cases. Four patients healed without complications after a surgical treatment (two after lumpectomy, one after quadrantectomy and one after radical Madden´s mastectomy). The last patient was treated in our hospital in 2007 in the terminal IV. stage after five previous operations in other hospitals, where she underwent radiotherapy and chemotherapy too. She was admitted to our hospital with bleeding from a large tumour on the left side of her chest, which extended to the back. It was only possible to perform a local treatment with necrectomy and haemostasis. The patient died after three months. In conclusion we would like emphasize that malignant type of cystosarcoma phyllodes is still a medical problem. The results of treatment depend on biological characteristics of this tumours.

Keywords: cystosarcoma phyllodes, surgical treatment.