Slovenská chirurgia 1/2012

Cudzie teleso ako príčina neskoro rozpoznanej vnútrobrušnej infekcie

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MUDr. Lucia Lakyová, PhD., MUDr. Mária Stančáková

Vznik pečeňového abscesu po perforácii gastrointestinálneho traktu prehltnutím cudzieho telesa je vzácna komplikácia, v literatúre bolo opísaných doposiaľ iba 46 podobných prípadov. Predoperačná diagnostika je sťažená častou negatívnou anamnézou príhody, keďže perforácia a migrácia prebieha väčšinou latentne a symptómy sa môžu prejaviť aj po niekoľkých mesiacoch, či rokoch. Najlepšou diagnostickou metódou je podľa literárnych zdrojov v tomto prípade CT vyšetrenie. Autori prezentujú prípad 57-ročného pacienta prijatého pre febrility, triašky, hnačky a dyspesiu s CT dokázaným abscesom pečene neznámeho pôvodu. Pri chirurgickej revízii bola v abscesovej dutine nájdená 15 cm dlhá drevená palička, ktorú pacient prehltol pred pol rokom. Gastroskopické vyšetrenie realizované po prehltnutí cudzieho telesa neodhalilo žiadnu perforáciu gastrointestinálneho traktu. Latentný priebeh penetračného poranenia gastrointestinálneho traktu s následným abscesom pečene s občasným výstupom teplôt sa manifestovalo až po pol roku vyústením do septického šoku pacienta. Zobrazovacia technika v tomto prípade zlyhala pri diagnostike prítomnosti cudzieho telesa, ktoré bolo nájdené až peroperačne. Pacientov stav sa upravil po evakuácii abscesu a preplachovej drenáži a do domáceho ošetrenia bol prepustený na 19. pooperačný deň.

Kľúčové slová: cudzie teleso, perforácia gastrointestinálneho traktu, pečeňový absces, neskorá diagnostika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Foreign body as a cause of late recognised intraabdominal infection

Hepatic abscess due to perforation of the gastrointestinal tract caused by ingested foreign bodies is a rare complication, only 46 of cases were publicated in literature. Pre-operative diagnosis is difficult because of negative anamnesis of the accident, because perforation and migration pass of latent and symptoms can manifest aftre months, or years. The best diagnostic method according to literature in this case is CT. The authors report a case of 57-year-old man who was admitted with fever, shivers, diarrhoe, and dyspepsia with CT finding of hepatal abscess of unknown origin. Fifteen centimeters long wooden stick was found in the abscess cavity during surgery, which has patient swallowed half an year ago. Gastroscopy didn´t release perforation of gastrointestinal tract. Latent course of penetrating injury followed by abscessus of liver with occasional fever manifested until half an year and it eventuated in sepic shock. Imaging technique has failed in this case of diagnostic of foreigh body, which was found in the peroperative period. The patient recovered after evacuation of abscess and flushing drainage and he was released on 19. postoperative day.

Keywords: foreign body, perforatio of gastrointestinal tract, liver abscess, late diagnostic.