Slovenská chirurgia 2/2013

Chirurgické riešenie nehmatného karcinómu prsníka SNOLL metódou

MUDr. Ivan Turčan, MUDr. Csaba Tóth, MUDr. Pavel Mikláš, MUDr. Daniela Babiaková, MUDr. Marcela Beerová, MUDr. Iveta Mikšíková

Cieľ: Zistiť úspešnosť excízie nehmatnej lézie lokalizovanej rádiofarmakom s koincidentnou biopsiou sentinelovej uzliny (SNOLL) a následne vyhodnotiť dostatočnosť excízie a počet reoperácií pre inadekvátnu onkologickú radikalitu. Materiál a metodika: V rokoch 2011 – 2012 bolo operovaných 68 pacientov so subklinickou malígnou léziou. Do prospektívnej štúdie sme konzekutívne zaradili 28 pacientov s predoperačne cytologicky alebo histologicky dokázaným karcinómom prsníka, u ktorých sme aplikovali metódu SNOLL. Lézia bola označená rádiofarmakom na imobilnom nosiči pod kontrolou USG resp. digitálnou stereotaxiou. Sentinelovú uzlinu sme verifikovali štandardnou technikou kombinácie farmaka na mobilnom nosiči a patent blau. Pacientka bola podrobená parciálnej mastektómii s biopsiou strážnej uzliny. Výsledky: Nehmatná lézia bola lokalizovaná i excidovaná u všetkých pacientok. Strážna uzlina bola verifikovaná v 27 prípadoch (96,5 %). Reoperácia bola vykonaná 5-krát (17,5 %) pre nedostatočný okraj a 1-krát pre falošnú negativitu perioperačnej biopsie strážnej uzliny. Záver: Duálna technika použitia makroagregátu albumínu a nanokoloidu predstavuje spoľahlivú metódu lokalizácie nehmatnej lézie a sentinelovej uzliny. V zhode s literárnymi údajmi konštatujeme, že SNOLL je praktická a onkologicky bezpečná technika excízie subklinickej lézie v kombinácii so sentinelovou biopsiou.

Kľúčové slová: karcinóm prsníka, nehmatná lézia, SNOLL technika, sentinelová biopsia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Surgical treatment of non palpable breast cancer by SNOLL method

Aims: The goal of the research is to investigate efficiency of non palpable lesion excision localised by a radiotracer including sentinel lymph node biopsy. Then we evaluated sufficiency of the excision and number of reoperations resulting from inadequate oncological radicality. Material and methods: Between 2011 and 2012 we conducted 68 operations of non palpable breast cancer patients. The prospective study included 28 patients with preoperatively diagnosed breast cancer by biopsy. In case of this patients we used SNOLL method. Lesion was marked by radiotracer under ultrasound or digital sterotaxy. Sentinel node was marked using standard technique combining tracer and patent blau. Every patient was treated with concervative breast surgery. Results: Non palpable lesion was localised and excided in all patients. Sentinel node was found in 27 cases (96.5%). Reoperation was conducted in 5 cases (17.5%) for close or positive margin status and in one case for false negative perioperative sentinel biopsy. Conclusion: We found that dual technique combining albumin-macroaggregate and nanocol is reliable localisation method of non palpable lesion and sentinel node. Therefore we may conclude that SNOLL is practical and oncologically safe technique of excision of sublinical lesion in combination with sentinel biopsy.

Keywords: breast cancer, non palpable lesion, SNOLL technique, sentinel biopsy.