Slovenská chirurgia 2/2013

Chirurgická terapia športovej hernie laparoskopickým TAPP prístupom modifikovaná tenotómiou ligamentum inguinale

doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD., MUDr. Robert Adamov, MUDr. Igor Bizík

Športová hernia, alebo Gilmores groin, je terminológia používaná k opisu nejasne definovaného syndrómu charakterizovaného bolesťami v inguinálnej oblasti v priebehu ligamentum inguinale bez klinicky prítomnej herniácie. Termín športová hernia, alebo Gilmores groin, prvýkrát opísal v roku 1980 O. J. Gilmore. Bolestivé symptómy vznikajú oslabením alebo disrupciou svalovo-šľachovej časti zadnej steny inguinálnej oblasti, ktorá je u športovcov príčinou pretrvávajúcej bolesti v tejto lokalizácii. Laparoskopická operačná technika s prerušením ligamentum inguinale a následným zosilnením inguinálnej oblasti aplikáciou sieťky bola vyvinutá v Leicesteri, UK. Laparoskopická aplikácia ultrapro sieťky TAPP technikou modifikovaná prerušením a uvoľnením ligamentum inguinale v oblasti ligamentum lacunare a úponu na tuberculum pubicum podľa Lloyda vytvára predpoklad liečby bolestí a stabilizácie postihnutej oblasti. Materiál a metódy: Od januára 1998 do decembra 2011 bolo operovaných 1 473 pacientov TAPP laparoskopickou technikou. S klinickou diagnózou športovej hernie bez zlepšenia ťažkostí po konzervatívnej terapii bolo k laparoskopickej TAPP terapii indikovaných 19 pacientov. U 4 pacientov bol realizovaný obojstranný výkon, u 9 pacientov bola realizovaná operačná terapia vpravo a u 5 pacientov na ľavej strane. Všetci pacienti sa aktívne venovali športu. 11 pacientov amatérsky, 8 pacientov profesionálne. V súbore pacientov bolo 14 futbalistov a 5 hokejistov. K stabilizácii inguinálnej oblasti bola použitá vo všetkých prípadoch ultrapro sieťka veľkosti 10 x 15 cm, aplikovaná TAPP technikou. V 5 prípadoch bola operácia modifikovaná prerušením ligamentum inguinale. Výsledky: Všetci pacienti boli prepustení bez komplikácií na prvý pooperačný deň. U 5 profesionálnych športovcov bol sledovaný efekt operácie a čas návratu k plnej športovej aktivite. 4 pacienti po obojstrannom operačnom výkone sa 4 týždne po operácii vrátili k plnej športovej aktivite. U jedného pacienta bola po mesačnom intervale bez bolestí a následne plnej športovej aktivite pozorovaná recidíva bolestí v oblasti symfýzy vyžadujúca reoperáciu. Záver: Miniinvazívny prístup v liečbe športovej hernie je bezpečná a efektívna metóda, ktorá prináša výrazné zlepšenie symptómov a rýchly návrat k plnej športovej aktivite. Efektívny miniinvazívny prístup s rýchlou rekonvalescenciou ma osobitný význam u profesionálnych športovcov.

Kľúčové slová: športová hernia, tenotómia ligamentum inguinale, laparoskopická TAPP terapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Laparoscopic TAPP treatment of sportsman`s hernia modified by the inguina release procedure

The sportsman‘s hernia or Gilmore‘s groin is a term used to describe a poorly defined, syndrome of painful symptoms relating to the inguinal region around the inguinal ligament without a clinically recognisable hernia. The term sportsman‘s hernia, or Gilmore‘s groin, was first described by O.J. Gilmore in 1980. Painful symptoms resulting from a weakening or disruption of the musculotendinous part of the posterior wall inguinal field, which is the cause of persistent pain in athletes in this way. The laparoscopic technique for the inguinal ligament release followed by mesh reinforcement, has been developed in Leicester, UK. Laparoscopic application of the ultrapro mesh by TAPP technique which is modified by the iguinal release procedure according to Lloyd creates a presumption to treat pain and stabilize the affected area. Material and methods: From January 1998 to December 2011, 1473 patients underwent operations using TAPP laparoscopic technique. 19 patients have been indicated to laparoscopic TAPP therapy with the clinical diagnosis of sportsmans hernia, without improving the difficulties after the conservative therapy. 4 patients have been carried out using double-sided output, 9 patients have been treated with operation therapy on the right side, and 5 patients on the left side. All patientshad actively devoted themselves to the sport, 11 patients on the amateur basis and 8 patients professionally. There have been 14 footballers and 5 hockey players. To stabilize the inguinal area in all cases 10 x 15 cm Ultrapro mesh by TAPP technique has been used. 5 patients have undergone inguinal release procedure. Results: All patients were discharged without complication on the first postoperative day. 5 professional athletes have been monitored due the effects of the surgery and have returned to full-time sports activity. 4 patients after double-sided output have returned to full athletic activity 4 weeks after the operation. There was no pain in one patient during a month but subsequently a pain in the anterio part of the pubic bone has been observed and requiring reoperation due such a relaps. Conclusion: The mini-invasive approach in the treatment of the sportsmans hernia is a safe and effective method, which brings significant improvement in symptoms and a rapid return to full athletic activities. Effective mini-invasive method with the quick return to the sports activity has particular importance among professional athletes.

Keywords: sportsman‘s hernia, inguina release procedure, laparoscopic TAPP treatment.