Slovenská chirurgia 3/2013

Chirurgická liečba parastomálnych hernií

MUDr. Alexander Mayer, MUDr. Zoltán Básti

Nedielnou súčasťou chirurgickej praxe je vytváranie stómie pre rozmanité indikácie. Každá stómia znamená výrazný zásah do kvality života pacienta napriek značnému pokroku, či už v chirurgickej technike alebo v stomických pomôckach. Pacienti veľmi citlivo vnímajú komplikácie spojené so stómiou a medzi najčastejšie komplikácie patrí parastomálna hernia. Jej incidencia v literatúre je vysoká, uvádza sa v 30 – 70 %. Operačné riešenie je mimoriadne náročné na materiálno-technické zabezpečenie a skúsenosti chirurga. V tejto práci sa autor zameriava na prehľad jednotlivých operačných techník na riešenie tejto závažnej komplikácie, či už za použitia sieťky, laparoskopického alebo otvoreného prístupu.

Kľúčové slová: stómia, parastomálna hernia, Sugarbaker, keyhole, sieťka.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Surgical treatment of parastomal hernia

Stoma construction is among standard surgical skills and is performed for many indications. Every stoma means huge impact on quality of life for patients even with great improvement in surgical technique and ostomy devices. All patients are very sensitive to compllication of stoma and the most frequent complication is parastomal hernia. Incidence reported in literature is very high and unacceptable, it is 30-70%. Surgical approach is very demanding on technical equipment and experiences of surgeon. Autor focuse on each surgical approach for treating this complication wether it´s using mesh or laparoscopic or open approach.

Keywords: stoma, parastomal hernia, Sugarbaker, keyhole, mesh.