Slovenská chirurgia 4/2014

Chirurgická liečba hepatocelulárneho karcinómu – súbor pacientov a prehľad literatúry

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MUDr. Lucia Lakyová, PhD., MUDr. Lukáš Sukovský

Úvod. Hepatocelulárny karcinóm pečene je najčastejším primárnym malígnym nádorových ochorením pečene. Incidencia sa naďalej stále zvyšuje a HCC sa stal piatou najčastejšou malignitou na svete a treťou najčastejšou príčinou úmrtia na malignitu. Chirurgická liečba hepatocelulárneho karcinómu za posledných desať rokov preto značne pokročila. Materiál a metódy. V rokoch 2009 – 2013 bolo na I. chirurgickej klinike UN LP v Košiciach operovaných pre hepatocelulárny karcinóm tridsaťosem pacientov (34 mužov a 4 ženy) s mediánom veku šesťdesiattri rokov. U trinástich pacientov (34 %) bola vykonaná anatomická resekcia pečene a neanatomická resekcia pečene u šiestich pacientov (15,8 %). Biopsia, či už laparotomickým, alebo laparoskopickým prístupom bola vykonaná u devätnástich pacientov (50,2 %). U jedného pacienta (2,6 %) bola vykonaná ľavostranná hemihepatektómia a u dvoch pacientov (5,3 %) pravostranná hemihepatektómia. Segmentektómiu podstúpili šiesti pacienti (15,8 %) a bisegmentektómiu štyria pacienti (10,5 %). Recidívu hepatocelulárneho karcinómu sme reoperovali na našom pracovisku u troch pacientov (7,8 %). U dvoch pacientov (5,3 %) sa hepatocelulárny karcinóm manifestoval ruptúrou s peroperačným nálezom hemoperitonea. Pooperačné komplikácie sme zaznamenali v 18 % vrátane troch exitov. Záver. Bezpečnosť chirurgických resekcií sa výrazne zvýšila, a to vďaka vhodnému výberu pacientov, pokrokom v rádiologickej diagnostike a perioperačnej starostlivosti. Resekcia pečene zostáva hlavnou chirurgickou liečbou, pretože viac ako 95 % pacientov s HCC nie sú vhodní na transplantáciu pečene.

Kľúčové slová: hepatocelulárny karcinóm, chirurgická liečba, morbidita, mortalita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Surgical treatment of hepatocellular carcinoma – a group of patients and review of the literature

Hepatocellular carcinoma (HCC) is the commonest primary malignant cancer of the liver in the world. Incidence is increasing and HCC has risen to become the 5th commonest malignancy worldwide and the third leading cause of cancer-related death. Surgical treatment of hepatocellular carcinoma made a great progress in last ten years. Subjects and methods. The study was conducted at the Department of surgery of the UN LP in Košice in years 2009 – 2013. The study included 38 patients (34 men, 4 women), median age 63 years, whose treatment for hepatocellular carcinoma was surgery. Thirteen patients (34 %) underwent anatomic resection of liver. Non anatomic liver resection was performed in six cases (15,8 %). Nineteen patients under went biopsia – by laparotomy or laparoscopic access (50,2 %). One patient (2,6 %) underwent left hemihepatectomy, in two cases was done right hemihepatectomy (5,3 %). Six patients needed segmentectomy (15,8 %) and four of them had bisegmentectomy (10,5 %). Recurrence of HCC was reoperated in three cases (7,8 %). Two patients had manifestation of disease with rupture and haemoperitoneum (5,3 %). Postoperative complications were noticed in 18 %, three patients died. Conclusion. Safety of surgical resection is markedly increased because of suitable choice of patients, advantage in radiology and perioperative care. Resection of liver remains main surgical treatment, because more than 95 % of all patients with HCC are not capable for transplantation of liver.

Keywords: hepatocellular carcinoma, surgical treatment, morbidity, mortality.