Slovenská chirurgia 3 - 4/2021

Chirurgická liečba Crohnovej choroby v hornej časti tráviaceho traktu

MUDr. Tomáš Jankovič, PhD., doc. MUDr. Jozef Korček, PhD., MUDr. Marián Bakoš, PhD., MPH, doc. MUDr. Luděk Vrtík, CSc.

Autori prezentujú komplexný pohľad na problematiku Crohnovej choroby v oblasti hornej časti tráviaceho traktu – proximálna forma choroby. V úvode venujú pozornosť diferenciálnej diagnostike pomerne vzácnych foriem Crohnovej choroby v tejto časti tráviaceho systému. Zdôrazňujú správnu a rýchlu indikáciu chirurgickej liečby, pričom opisujú vhodnú chirurgickú metodiku na riešenie komplikácií Crohnovej choroby.

Kľúčové slová: Crohnova choroba, chirurgická liečba, diagnostika

Surgery of Crohn`s disease in upper digestive tract

The authors present complex view for issues of Crohn´s disease in the upper digestive tract - proximal form of disease. The introduction of the article they are focused on the differential diagnostics of this rarely forms of Crohn´s disease. They emphasize correct and urgent surgery. They describe appropriate methods for solution of Crohn´s disease complications.

Keywords: Crohn´s disease, surgery, diagnostic