Slovenská chirurgia 3/2020

Bouveretov syndróm – najraritnejšia manifestácia cholecystolithiázy, kazuistika

MUDr. Miroslav Joštiak, MUDr. Ivan Kováč, PhD., doc. MUDr. Jozef Belák, PhD., MUDr. Marián Kudláč

Bouveretov syndróm je najraritnejšou komplikáciou cholecystolithiázy. Ide o obštrukciu dvanástnika konkrementom, ktorý tam vycestoval najčastejšie cestou cholecystoduodenálnej fistuly, s následným vysokým ileom. Typicky je to ochorenie staršej populácie, oveľa častejšie žien než mužov, s dlhodobou anamnézou cholecystolithiázy. Klinické príznaky bývajú často necharakteristické a vágne, ale často môže byť stav vážny v dôsledku dehydratácie, minerálového rozvratu a šoku. V diagnostike hrá najdôležitejšiu úlohu gastroskopické a CT vyšetrenie, prípadne magnetická rezonancia. Endoskopické riešenie je prvou voľbou liečby, pri neúspechu nasleduje chirurgická liečba. V našej kazuistike je popísaný prípad pacientky so známou cholecystolithiázou prezentujúcej sa obrazom gastric outlet syndrómu, neskôr diagnostikovaným ako Bouveretov syndróm. Po neúspechu endoskopického riešenia sa podrobila operácii s extrakciou konkrementu bez cholecystektómie a uzáveru fistuly. Až na infekciu rany bola prepustená v dobrom stave domov 9 dní po operácii.

Kľúčové slová: cholecystolithiáza, obštrukcia duodena, endoskopická liečba, duodenotómia, extrakcia konkrementu

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Bouveret’s syndrome – the most uncommon presentation of cholecystolithiasis, case report

Bouveret syndrome is the most rare complication of cholecystolithiasis. This is a obstruction of the duodenum by a gallstone, which was excreted there most often via the cholecystodododenal fistula, followed by a high ileus. Typically, this is the disease of an older population, more often women than men, with a long-term history of cholecystolithiasis. Clinical symptoms are often uncharacteristic and vague, but can often be serious due to dehydration, mineral breakdown and shock. The most important role in diagnosing plays gastroscopy with CT or MRI. The endoscopic extraction is the first choice of treatment, followed by surgical treatment in case of failure. In our case report, a case of a patient with a known cholecystolithiasis presenting with the gastric outlet syndrome, later diagnosed as Bouveret syndrome, is described. After failure of the endoscopic extraction, she underwent an operative extraction of stone without a cholecystectomy and fistula closure, and was released to a home after 9 days after surgery.

Keywords: cholecystolithiasis, duodenal obstruction, endoscopic treatment, duodenotomy, stone extraction