Slovenská chirurgia 2/2014

Biliárne leaky po resekčných výkonoch na pečeni

MUDr. Mazyar Fani, prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD., MUDr. Blažej Palkoci, MUDr. Ján Janík, PhD., MUDr. Juraj Miklušica, PhD., MUDr. Roman Kyčina, MUDr. Miroslav Pindura, MUDr. Marek Adámik, MUDr. Michal Hošala, PhD.

Cieľ:Zhodnotenie a manažment biliárnych leakov po resekčných výkonoch na pečeni. Materiál a metodika:Autori retrospektívne spracovali súbor 394 pacientov po operácii pečene od januára 2004 do marca 2014 a počet biliárnych leakov a manažment týchto komplikácií. Výsledky:V súbore 394 operovaných pacientov podľa definície ISGLS – International Study Group of Liver Surgery – sme zaznamenali u 38 pacientov pooperačné biliárne leaky tvoriace 10 % nášho súboru. V štyroch prípadoch to bola fistula stupeň A, v 27 prípadoch stupeň B, a v 7 prípadoch stupeň C, ktoré vyžadovali relaparotómiu. Incidencia biliárneho leaku je zvýšená u pacientov, ktorí podstúpili resekciu pečene s biliodigestívnou spojkou (34,8 % verzus 6,5 %). Záver:Biliárne leaky predstavujú vážnu pooperačnú komplikáciu poresekčných výkonov na pečeni, predlžuje sa obdobie hospitalizácie, odďaľuje sa onkologická liečba, čo má výrazný vplyv na priebeh základného ochorenia pacienta. To sú hlavné dôvody na realizáciu týchto výkonov v high volume centrách, kde okrem skúseností chirurga sú k dispozícii aj možnosti vykonávania perkutánnej transhepatickej drenáže (PTD) a endoskopickej stentáže, ktoré sú efektívne liečebné modality na riešenie biliárnych leakov v manažmente týchto komplikácií.

Kľúčové slová: resekcia pečene, biliárne leaky, manažment.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Bile leakage after liver resection

Aim:The evaluation and management of biliary leakage after liver resections. Material and Methods:Biliary leakage and management assessed in 394 patients who underwent liver resection between January 2004 and March 2014. Results: In 394 assessed patients the overall rate of biliary leakage after liver resection was 10 %, in 4 cases typ A fistula, in 27 cases typ B and in 7 cases typ C fistula who underwent relaparotomy. The incidence of bile leakage is higher in patients who had undergone concomitant hepaticojejunoanastomosis (34,8 % vs 6,5 %). Conclusion:Bile leakage remains a major postoperative complication after liver resections, prolonging hospital stay, which delay the initiations of the oncological treatment, affect the long-term disease course of the patients. Due to this reasons its important that this type of surgery is carried out in hight volume specialized centers, while PTD and endoscopic stenteing are effective treatment modalities for biliary leakage and managing this type of complications.

Keywords: liver resection, bile leakage, management.