Slovenská chirurgia 2/2022

Bilaterálny karcinóm prsníka v gravidite – kazuistika

MUDr. Aneta Krajčiová, MUDr. Ivan Turčan, PhD., MUDr. Csaba Tóth, MUDr. Zoltán Básti, MUDr. Pavel Mikláš, MUDr. Ingrid Holbayová, MUDr. Mojmír Ducár, Mgr. MUDr. Ján Hruška, PhD., MPH

Karcinóm prsníka spojený s tehotenstvom je definovaný ako karcinóm diagnostikovaný v priebehu gravidity alebo dojčenia do roka po pôrode. Karcinóm prsníka diagnostikovaný počas laktácie má odlišnú biologickú povahu a signifikantne horšiu prognózu ako karcinóm prsníka diagnostikovaný v gravidite. Prognóza pacientok s karcinómom prsníka v tehotenstve je podobná ako u netehotných v rovnakom veku a štádiu ochorenia. Deti matiek liečených v tehotenstve pre karcinóm prsníka nevykazujú horší fyzický ani psychický vývoj. Autori prezentujú kazuistiku 32-ročnej pacientky s bilaterálnym karcinómom prsníka diagnostikovaným v 12. týždni gravidity. Na prípade demonštrujú diagnostické a terapeutické postupy, ktoré viedli k úspešnému výsledku liečby. Zdôrazňujú dôležitosť včasnej diagnostiky, liečby a multidisciplinárny prístup k tomuto ochoreniu.

Kľúčové slová: karcinóm prsníka, PABC, tehotenstvo, chirurgická liečba

Bilateral breast cancer in pregnancy – a case report

Pregnancy-associated breast cancer is defined as carcinoma diagnosed during pregnancy or breast-feeding, up to a year after giving birth. Breast cancer diagnosed during lactation has different biologic behavior and worse prognosis than when diagnosed during pregnancy. Prognosis of pregnant breast cancer patients is similar to non- pregnant patients. Children of mothers who were treated for breast cancer during pregnancy do not show any worsening of physical and psychical disorders. Authors demonstrate case report of 32-years old patient with bilateral breast cancer diagnosed in the 12th week of pregnancy. In this case we demonstrate dignostical and terapeutical procedures, which lead to succesful treatment. They underline importance of early diagnosis, treatment and multidisciplinary approach to disease.

Keywords: breast cancer, pregnancy, PABC, surgery