Slovenská chirurgia 3/2012

Atypická dekubitálna fibroplázia – diagnostický a terapeutický problém?

prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., MUDr. Svetoslav Štvrtina, PhD., MUDr. Marek Čambal, PhD., MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., MUDr. Alexander Škoda, MUDr. Ivan Satko

Cieľ: Cieľom našej práce je opísať zriedkavú až raritnú nozologickú jednotku na konkrétnom prípade nami liečeného pacienta s atypickým klinickým priebehom a upozorniť na možné dôsledky neadekvátnej liečby dekubitu a patológom eventuálne zle stanovenej diagnózy. Metódy: Práca opisuje kazuistiku 45-ročného pacienta po operácii meningomyelokély, s chronickou obličkovou chorobou, stavom po transplantácii obličky a následnej graftnekrektómii. Pacient s dekubitom vo femoro-popliteálnej oblasti vľavo v trvaní asi tri roky, s abscesom a osteomyelitídou sedacej kosti potvrdenou CT vyšetrením, pri chirurgickej revízii zistená tumorózna infiltrácia okolia dekubitu. Následne progresia infekcie, flegmóna a gangréna nohy, pacient v septickom stave napriek opakovaným chirurgickým intervenciám a antibiotickej liečbe exituje. Podľa histologického vyšetrenia tumoróznej infiltrácie išlo o atypickú dekubitálnu fibropláziu. Záver: Atypická dekubitálna fibroplázia je mimoriadne zriedkavým benígnym nádorom u oslabených a fyzicky oslabených pacientov, na ktorú je treba myslieť pri diagnostike, nakoľko môže byť zamenená za sarkóm.

Kľúčové slová: dekubitus, atypická dekubitálna fibroplázia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Atypical decubital (bed sore) fibroplasia – a diagnostic and therapeutic challenge?

The aim of our work is to describe a rare nosological unit on a particular case of patient we´ve treated, with an atypical clinical course and to point at the possible consequences of inadequate treatment of bed sore (decubitus) and possibly incorrect pathologist´s diagnosis. Our paper describes a case of 45-year old patient after meningomyelocele surgery, with chronic kidney disease, after renal transplantation and subsequent graftnecrectomy. This patients had also bed sores in the femoro-popliteal region on the left side for a period of about three years, with abscess and osteomyelitis of ischiadic bone confirmed by CT scan, and at surgical revision there was revealed a tumour infiltration of the surrounding of the bed sore. Followed the progression of infection, phlegmona and gangrene of the leg, and this patient dies in severe sepsis despite surgical interventions and antibiotic therapy. The histological examination of tumorous infiltration discovered an atypical decubital (bed sore) fibroplasia. Conclusion is, that an atypical decubital fibroplasia is an extremely rare benign tumor in debilitated and physically deprived patients, which is to be thought about in a diagnostic process, because it can be mistaken for sarcoma.

Keywords: fibroplasia, atypical, bed sore (decubitus), sarcoma.