Slovenská chirurgia 2/2023

Amyandova hernia s gangrenóznou apendicitídou (kazuistika)

MUDr. Lukáš Drab, MUDr. Jaroslav Barla, MUDr. Ján Vaško, MUDr. Miroslav Vojtek

Amyandova hernia je definovaná ako inguinálna hernia, ktorej obsahom je appendix vermiformis bez zápalu, alebo v štádiu apendicitídy. Klinicky imituje inkarcerovanú inguinálnu herniu, zápalový proces podkožia, alebo urologické ochorenia. Typicky sa vyskytuje u mužov s vrcholom vo veku približne jeden rok a nad 70 rokov, častejšie pri indirektných herniách. Chirurgická liečba je indikovaná v každom prípade, avšak voľba výkonu je závislá od prítomnosti apendicitídy, či prítomnosti sepsy alebo inej intraabdominálnej komorbidity, čo zohľadňuje Losannof Basson klasifikácia Amyandovej hernie. Primárna prolen mesh plastika by mala byť preferovanou metódou rekonštrukcie inguinálneho kanála, ak nie je kontraindikovaná. Článok prináša kazuistiku z nášho pracoviska a prináša diskusiu o profylaktickej apendektómii a prolen mesh rekonštrukcii v teréne čistej kontaminovanej rany.

Kľúčové slová: Amyandova hernia, apendicitída, imitácia inkarcerovanej hernie

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Slovenská chirurgia. Objednať časopis

Amyand´s hernia complicated with gangrenous appendicitis (a case report)

Amyand‘s hernia is defined as an inguinal hernia, the content of which is the appendix vermiformis without inflammation, or in the stage of appendicitis. Clinically, it imitates an incarcerated inguinal hernia, an inflammatory process of the subcutaneous tissue, or urological diseases. It typically occurs in men with a peak at about one year of age and over 70 years of age, more often in indirect hernias. Surgical treatment is indicated in every case, but the choice of procedure depends on the presence of appendicitis or the presence of sepsis or other intra-abdominal comorbidity, which takes into account the Losannof Basson classification of Amyand‘s hernia. Primary prolen mesh repair should be the preferred method of inguinal canal reconstruction unless contraindicated. The article brings a case report from our workplace and brings a discussion about prophylactic appendectomy and prolen mesh reconstruction in the field of a clean contaminated wound.

Keywords: Amyand´s hernia, appendicitis, incarcerated inguinal hernia mimics