Slovenská chirurgia 2/2021

Akútna divertikulitída pravého kolonu imitujúca akútnu apendicitídu – kazuistika

MUDr. Pavol Mazalán, MPH, MUDr. Peter Štefánik, doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.

Autori prezentujú kazuistiky pacientov akútne prijatých na chirurgickú kliniku pre pravostrannú divertikulitídu, kde v jednom prípade bolo pri prijatí podozrenie na akútnu apendicitídu a v druhom na apendicitídu v kýpti apendixu po apendektómii v minulosti. V úvode venujú pozornosť diferenciálnej diagnostike akútnej apendicitídy a pravostrannej divertikulitídy. V kazuistikách zdôrazňujú význam anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia, laboratórnych parametrov a zobrazovacích vyšetrení – najmä CT vyšetrenia pre stanovenie diagnózy a od nej sa odvíjajúcej liečby.

Kľúčové slová: akútna divertikulitída, akútna apendicitída, diferenciálna diagnostika

Acute right colonic diverticulitis imitating acute appendicitis - case report

The authors present two case reports of two patients acutely hospitalized to the surgical clinic for the diverticulitis of the right colon. In one case the acute appendicitis was presumed. In the other case the appendicitis of the stump was predicted as the appendectomy to the patient was made in the past. The introduction of the work is focused on the differential diagnostics of the acute appendicitis and the diverticulitis of the right colon. In the case report the significant of the history of the patient, physical examination, laboratory parameters and imaging modalities for the diagnosis and medication, in this case CT examination is emphasized.

Keywords: acute diverticulitis, acute appendicitis, differential diagnostics