Slovenská chirurgia 2/2023

Adenokarcinóm v Meckelovom divertikule – kazuistika

MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA, MUDr. Adam Kučera, MUDr. Oleksandr Dobrovanov, PhD., MBA, MUDr. Ivan Brychta, PhD., prof. MUDr. Marián Vidiščák, PhD., FEBPS

Meckelov divertikul je najčastejšou kongenitálnou anomáliou v rámci gastrointestinálneho traktu, s prevalenciou vo všeobecnej populácii 0,9 – 3 %. Z malígnych neoplázií Meckelovho divertikulu percentuálne prevažujú karcinoidy, gastrointestinálne stromálne tumory, prevalencia adenokarcinómov je menej ako 6 % všetkých asociovaných malignít. Autori prezentujú raritnú kazuistiku 67-ročného pacienta s adenokarcinómom gastrického typu v Meckelovom divertikule, s metastatickými ložiskami v oboch lalokoch pečene v čase stanovenia diagnózy. Na prípade demonštrujú diagnostické a terapeutické postupy, ktoré viedli k správnej diagnóze a uspokojivému výsledku liečby. Zdôrazňujú dôležitosť využitia všetkých možností diagnostiky, liečby, ako aj nutnosť spolupráce s inými odborníkmi v rámci správneho manažmentu tohto ochorenia, vyslovujú názor o zvážení profylaktickej resekcie peroperačne objaveného Meckelovho divertikulu.

Kľúčové slová: Meckelov divertikul, adenokarcinóm, metastázy, pečeň, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Adenocarcinoma in Meckel’s diverticulum − case report

Meckel’s diverticulum is the most common congenital anomaly within the gastrointestinal tract, with a prevalence in the general population of 0.9-3%. Of the malignant neoplasias of Meckel’s diverticulum, carcinoids and gastrointestinal stromal tumors predominate in percentage; the prevalence of adenocarcinomas is less than 6% of all associated malignancies. The authors present the rare case report of a 67-year-old patient with gastric-type adenocarcinoma in Meckel’s diverticulum, with metastatic foci in both lobes of the liver at the time of diagnosis. The case demonstrates diagnostic and therapeutic procedures that led to a correct diagnosis and a satisfactory treatment outcome. They emphasize the importance of using all the possibilities of diagnosis and treatment as well as the necessity of cooperation with other experts in the proper management of this disease, they express an opinion about considering prophylactic resection of intraoperatively detected Meckel’s diverticulum.

Keywords: Meckel’s diverticulum, adenocarcinoma, metastases, liver, treatment