Psychiatria pre prax 4/2002

Zmiešané afektívne stavy: dysforická mánia

MUDr. Ľubica Forgáčová

Zmiešané afektívne stavy predstavujú dôležitú klinickú entitu z hľadiska závažnosti, incidencie, priebehu, prognózy a terapeu-tickej odozvy. V súčasnosti platná klasifikácia duševných porúch (MKCH-10, 1992) vymedzuje pre prípady „zmiešavania“ afektívnych symptómov samostatnú diagnostickú kategóriu, termín sa však naďalej definuje nejednotne a označenia „zmiešané stavy“, „dysforická mánia“, „zmiešaná mánia“ sa používajú ako synonymá. V príspevku sú zhrnuté niektoré dôležité poznatky a možnosti terapeutického ovplyvnenia uvedených stavov.

Kľúčové slová: zmiešané afektívne stavy, dysforická mánia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

MIXED AFFECTIVE DISORDERS: DYSPHORIC MANIA

Mixed affective disorders represent an important clinical entity as regards their significance, incidence, clinical course, prognosis and therapeutic response. The current valid classification of psychic disorders (MKCH-10, 1992) determines for cases of „mixture“ of affective symptoms a special diagnostic category, but the definition of that is not precise and therefore terms as „mixed disorders“, „dysphoric mania“ or „mixed mania“ are being used as synonyms. The article summarizes the important knowledge and possibilities of therapeutic control of the named disorders.

Keywords: mixed affective disorders, dysphoric mania.