Psychiatria pre prax 4/2011

Zlepší monitorování krevních hladin adherenci a efekt léčby u schizofrenie?

prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Monitorování krevních hladin léku je dnes považováno za platný nástroj k optimalizaci farmakoterapie, avšak v klinické praxi se užívá velmi zřídka. Může odpovědět základní otázky podstatné pro volbu léčebné strategie, tj. zda nemocný lék bere a zda ho bere v dostačující dávce. Nejčastější příčinou hladin mimo terapeutické rozmezí bývá nonadherence a léková interakce. Klozapin je zlatým standardem v léčbě farmakorezistence a optimální hladiny při akutní i udržovací léčbě klozapinem jsou známy. Literární údaje a naše dosavadní zkušenosti ukazují, že monitorování krevních hladin je u vybraných skupin nemocných klinicky výhodné.

Kľúčové slová: terapeutické monitorování léku, farmakorezistence, schizofrenie, klozapin, plazmatické hladiny klozapinu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Would therapeutic drug monitoring improve adherence and efficaccy of treatment in schizophrenia?

Therapeutic drug monitoring (TDM) is considered to be a valid tool for optimization of pharmacotherapy, however, in clinical practice is rarely used. TDM may help to answer the questions important for a choice of treatment strategy, e.g. whether the patient takes the drug and whether the drug is taken in a sufficient dose. The most common causes of nontherapeutic range of plasma levels include non-adherence and pharmacokinetic interaction. Clozapine still represents the gold standard in the treatment of pharmacoresistant schizophrenia and optimal plasma levels for acute and maintenance clozapine treatment are well known. Literature and our experience show that TMD in clinically defined patients subgroups is clinically advantageous.

Keywords: therapeutic drug monitoring, pharmacoresistance, schizophrenia, clozapine, plasma levels.