Psychiatria pre prax 2/2021

Závislosť od internetu u detí a adolescentov

MUDr. Denisa Dunayová, MUDr. Zuzana Matzová, PhD.

Využívanie internetu a nových technológií je dominujúce práve v mladých vekových skupinách, u detí a adolescentov, keď dochádza k vyzrievaniu jednotlivých funkcií a získavaniu nevyhnutných sociálnych kompetencií. Patologické vplyvy v tomto období majú preto závažný dopad na fungovanie v reálnom živote a spoločnosti. Závislosť od internetu je v posledných rokoch predmetom intenzívneho skúmania. O zvýšenej pozornosti venovanej tejto problematike v odborných kruhoch svedčí aj jej postupné zaradenie do oficiálnych klasifikačných systémov DSM-5 a MKCH-11. Predpokladáme eskaláciu danej problematiky vzhľadom na aktuálne prebiehajúcu pandémiu COVID-19, ktorá má podľa prvých štúdií nepriaznivý vplyv na rozvoj závislosti od internetu.

Kľúčové slová: závislosť od internetu, behaviorálne závislosti, deti a adolescenti, hranie počítačových hier

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Internet addiction among children and adolescents

The use of the Internet and new technologies is dominant in young age groups and adolescents, where individual functions are maturated and necessary social competences are acquired. Pathological distress during this period therefore has a serious impact on the functioning of the individual in real life and society. Internet addiction has been the subject of intensive research in recent years. The gradual inclusion in the official classification systems DSM-5 and ICD-11 is also evidence of the increased attention paid to this issue in the professional circles. We anticipate an escalation of the issue due to the ongoing pandemic COVID-19, which, according to the first studies, has a negative effect on the development of Internet addiction.

Keywords: Internet addiction, behavioural addiction, children and adolescents, playing videogames