Psychiatria pre prax 1/2022

Záhada žltých rúk

MUDr. Iveta Fiziková

Diagnostika psychických porúch v detskom a adolescentnom veku má svoje špecifiká, o to väčší dôraz je potrebné klásť na diferenciálnu diagnostiku. Formou kazuistiky prezentujeme prípad 17-ročnej adolescentky s neobvyklými žltými rukami a podvýživou nejasnej genézy. Poukázané bude na viaceré možné etiologické faktory a ich vzájomný vplyv.

Kľúčové slová: poruchy príjmu potravy, diagnostika, diferenciálna diagnostika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The mystery of yellow hands

Diagnostics of psychiatric disorders in childhood and adolescence has its own specifics, which puts a greater emphasis on differential diagnostics. By means of case study, we present a case of a 17-year-old adolescent with unusual yellow hands and malnutrition of unclear genesis. Several possible etiological factors and their mutual influence will be pointed out.

Keywords: eating disorders, diagnostics, differential diagnostics