Psychiatria pre prax 2/2007

Vztah spánku a jeho poruch ke kvalitě života

prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

Ve spánku strávíme téměř 1/3 života a kvalita spánku se výrazně podílí i na kvalitě našeho života. Fyziologický spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop, a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Společným podkladem většiny spánkových poruch jsou časté probouzecí reakce (kortikálního i subkortikálního původu), které vedou k vyplavování stresových hormonů (zejména kortizolu) a k urychlení aterosklerotických změn. Důsledkem je zvýšené riziko infarktů, cévních mozkových příhod a dalších komplikací. Fragmentace spánku, provázená častou změnou spánkových stadií, bdělostí a sníženou efektivitou spánku, je rizikovým faktorem vzniku metabolického syndromu, obezity, diabetu (typu 2) a dysbalance neuroendokrinního i imunitního systému. Častým důsledkem je i vznik deprese. Fyziologický spánek odpovídající délky i kvality je klíčovým faktorem určujícím pocit „dobrého zdraví“, naši výkonnost i pohodu a výraznou měrou se podílí na hodnocení kvality života.

Kľúčové slová: noční spánek, kvalita a množství spánku, riziko mortality, komorbidita, insomnie, spánková apnoe.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The relation of sleep disorders and quality of life

We spent almost 1/3 of life sleeping and quality of sleep significantly influences quality of life. Physiologic sleep is necessary not only for regeneration of mental and physical capacity, for formation of memory traces, i. e. cognitive functions, but also for a number of metabolic processes. Common basis for most of sleep disorders are frequent awakening reactions (of cortical and subcortical origin) that lead to release of stress hormones (mainly kortizol) and acceleration of atherosclerotic changes. The consequence is and increased risk of infarctions, strokes, and other complications. Fragmentation of sleep accompanied by a frequent change of sleep stages, vigility and decreased effectivity of sleep, is a risk factor of metabolic syndrome, obesity, diabetes type 2 and dysbalance of neuroendocrine and immune system. A frequent sequelae is depression. Physiologic sleep of adequate length and quality is a key factor determining a feeling of „good health“, our performance and has a significant influence upon the quality of life.

Keywords: noctural sleep, quality and quantity of sleep, risk of mortality, commorbidity, insomnia, temporal apnoea.