Psychiatria pre prax 1/2023

Vzťah medzi psychotickými zážitkami a konšpiračnou ideáciou v neklinickej populácii − pilotná štúdia

Mgr. Natália Čavojská, Prof. MUDr. Ján Pečeňák, PhD., Doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD.

Koncept psychotického fenotypu predpokladá, že behaviorálna expresia, ktorá indikuje riziko rozvoja psychotickej poruchy, je prítomná aj v neklinickej populácii, a teda psychotické zážitky môžu zažívať aj jedinci, ktorým nebola diagnostikovaná psychotická porucha. Konšpiračná ideácia zdieľa viacero podobných znakov s bludnými presvedčeniami, ktoré sú pozorovateľné pri psychotických poruchách. Cieľom štúdie bolo preskúmať vzťah medzi psychotickými zážitkami, konšpiračnou ideáciou a psychologickými faktormi, ktoré s nimi súvisia. Výskumný súbor tvorilo 103 študentov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (80 žien a 23 mužov). Priemerný vek bol M = 20,80 a SD = 2,17 rokov. Frekvencia psychotických zážitkov pozitívne korelovala s konšpiračnou ideáciou. Frekvencia psychotických zážitkov ďalej pozitívne súvisela s mierou emočného distresu (depresiou, úzkosťou a stresom), kognitívnymi skresleniami, aj osobnostnými premennými. Konšpiračná ideácia vykazovala podobný profil vzťahov, okrem prežívaného distresu. Výsledky tak poukazujú na podobnosti medzi psychotickými zážitkami a konšpiračným myslením. Implikácie zistení sú ďalej diskutované.

Kľúčové slová: psychotické zážitky, konšpiračná ideácia, afektivita, kognitívne skreslenia, osobnosť

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The relationship between psychotic experiences and conspiratorial ideation in a non-clinical population − a pilot study

The concept of the psychotic phenotype assumes that behavioral expression indicative of risk for developing a psychotic disorder is also present in the non-clinical population, and thus psychotic experiences may be experienced by individuals who have not been diagnosed with a psychotic disorder. Conspiracy ideation shares several similarities with delusional beliefs seen in psychotic disorders. This study aimed to examine the relationship between psychotic experiences, conspiracy ideation, and associated psychological factors. The research population consisted of 103 students of the Faculty of Philosophy of Comenius University (80 women and 23 men). The mean age was M=20.80 and SD=2.17 years. The frequency of psychotic experiences was associated with conspiracy ideations. Furthermore, the frequency of psychotic experiences was positively related to the degree of emotional distress (depression, anxiety, and stress), cognitive biases, and personality variables. Conspiratorial ideation showed a similar relationship profile, except for experienced distress. Thus, the results indicate similarities between psychotic experiences and conspiratorial ideation. Implications of the findings are discussed further.

Keywords: psychotic experiences, conspiracy ideation, affectivity, cognitive biases, personality