Psychiatria pre prax 4/2004

Význam pojmu cykloidné psychózy v súčasnosti

MUDr. Ľubomíra Izáková, doc. MUDr. Juraj Fleischer, CSc.

Autori v úvode práce informujú o histórii názorov na psychotické formy blízke, ale odlišné od afektívnej poruchy a schizofrénie. Poukazujú na to, ako sa tá istá klinická empíria interpretovala rôznym spôsobom. Zložitý vývoj sa prerušil vznikom ateoretických klasifikácií psychických porúch. Ako etapa vo vývoji poznania psychických porúch sú bezpochyby prínosné. Skvalitňujú evidenciu psychických porúch a najmä niektoré diagnostické kategórie obmedzujú výskyt neskorších diagnostických revízií. Autori zastávajú názor, že nové klasifikácie nemajú byť dôvodom k negovaniu cenných a podnetných poznatkov z minulosti. Navrhujú používať podvojnú diagnostickú evidenciu (diagnóza podľa platnej revízie Medzinárodnej klasifikácie chorôb a diagnostické úvahy podľa starších koncepcií). Tento postup môže obohatiť úvahy o prognóze, ale aj ovplyvniť terapeutický postup. Poukazuje sa zvlášť na význam cykloidných psychóz, ktoré sa nedali potvrdiť ako nozologické jednotky, ale sú klinickou realitou.

Kľúčové slová: klasifikácia endogénnych psychických porúch, koncepcia jednotnej psychózy, koncepcie nozologické, koncepcie syndromologické, Medzinárodná klasifikácia chorôb, psychózy cykloidné, význam podvojnej evidencie diagnóz.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Importance of concept of cycloid psychoses today

The authors in introduction of article informe about history of opinions about psychotic disorders, which are closed, but different, to affective disorder and schizophrenia. They underline fact, that clinical empiria was interpretated by different ways. Difficult development was interrupted by atheoretical classification of mental disorders. However such as phase in development of knowledge about mental disorders are undoubtedly beneficial. They improved evidence of mental disorders, and mainly some of diagnostic cathegories had limited appearance of later diagnostic revisions. The authors postulate, that new classifications are not cause for negation of knowledge from the past. They propose use of double diagnostic evidence (diagnostic thinking according to ICD and older conceptions). This course can enrich prognostic thinking and influence therapeutic algorithm. They suggest on account of cycloid psychoses, which cannot be conformed as nozologic units, but they are clinical reality.

Keywords: classification of endogenous mental disorders, model of unitary psychosis, nozologic conception, syndromologic conception, ICD, cycloid psychoses, double diagnostic evidence.