Psychiatria pre prax 3/2009

Vývoj antidepresív od imipramínu po agomelatín

doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

Pojmom antidepresíva sa označuje skupina liekov, ktorých hlavnou indikačnou oblasťou je, prirodzene, liečba depresie, no majú podstatne širšie využitie (napr. anxiózne poruchy). Delenie antidepresív nie je jednoznačné, ani jednoduché. Od pôvodného delenia na skupiny podľa postupného zavádzania do praxe – časové delenie podľa generácií – sa postupne opúšťalo a prevládlo delenie podľa hlavného mechanizmu účinku. Ten je pri novších antidepresívach známy na úrovni ovplyvnenia mediátorových monoamínových systémov a zodpovedá monamínovej teórii depresie. V súčasnosti sa do praxe dostáva antidepresívum agomelatín s odlišným mechanizmom účinku. Ovplyvňuje melatonínové receptory a špecificky 5-HT2C receptory a má vzťah k regulácii biologických rytmov, ktoré sú pri depresii narušené. V práci sú uvedené údaje o historickom vývoji prvých antidepresív, o klasifikácii a mechanizme účinku a o agomelatíne ako novej možnosti v liečbe depresie.

Kľúčové slová: depresia, antidepresíva, monoamínová teória, biologické rytmy, agomelatín

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Development of antidepressants: from imipramine to agomelatine

The group of antidepressant drugs is indicated for the treatment of depression but they are also used in other indications (e.g. anxiety disorders). The original classification of antidepressants to the generations was derived from the chronology of their introduction to the clinical practice. After the development of more drugs, the classification according the main mechanism of effect was applied. In newer antidepressants the mechanism of effect is known at the level of their influence on monoamines mediators and it is in consistence with monamine theory of depression. At the recent time, the antidepressant agomelatine with different mechanism of effect has been introduced to the clinical practice. Agomelatine is agonist of melatonin receptors and antagonist of 5-HT2C receptors. It influences a regulation of biological rhythms that are disturbed in patients with depression. In the article the historical development of the first antidepressants is described and data about classification of antidepressants and about the agomelatine as the new option of the treatment of depression are provided.

Keywords: depression, antidepressants, monoamine theory, biological rhythms, agomelatine