Psychiatria pre prax 4/2022

Využitie mobilných technológií v liečbe psychických porúch: projekt IMMERSE

Mgr. Adam Kurilla, Mgr. Daniel Dančík, PhD., Mgr. Natália Čavojská, doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., Prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc., Doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD., prof. Mgr. Anton Heretik, PhD.

Mobilné technológie sa stali integrálnou súčasťou našich životov, avšak v liečbe psychických porúch zatiaľ nenapĺňajú svoj potenciál využitia. Použitie mobilných technológií ako prostriedku na uplatnenie metódy zachytávania každodenných zážitkov (z angl. Experience Sampling Method) sa ukazuje ako postup zvyšujúci efektivitu obvyklej liečby a zaangažovanosť pacientov do jej priebehu. Projekt IMMERSE si kladie za cieľ prekonať medzeru medzi výskumom a rutinnou klinickou praxou realizovaním implementačnej štúdie, v rámci ktorej prebieha vývoj nástroja digitálneho zdravia, ktorý bude implementovaný do liečby duševných porúch v štyroch európskych krajinách, a to v Belgicku, Nemecku, Škótsku a na Slovensku. Tieto krajiny sa líšia v miere využitia nástrojov mobilného zdravia v starostlivosti o duševné zdravie.

Kľúčové slová: IMMERSE, Experience Sampling, mHealth, implementácia, mobilná aplikácia

The mobile technologies in a treatment of mental disorders: Project IMMERSE

Mobile technologies have become an integral part of our lives, but they are not yet fulfilling their potential to be used in the treatment of mental disorders. In research, the use of mobile technology as a tool of applying the Experience Sampling Method is shown to increase the effectiveness of usual treatment and the engagement of patients in its course. The IMMERSE project aims to bridge the gap between research and routine clinical practice by conducting an implementation study that is developing a digital mobile mental health tool to be implemented in the treatment of mental disorders in four European countries, namely Belgium, Germany, Scotland, and Slovakia. These countries differ in the extent to which mobile health tools are used in mental health care.

Keywords: IMMERSE, Experience Sampling, mHealth, implementation, mobile app