Psychiatria pre prax 5/2009

Vliv léčby antidepresivy na hmotnost

prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Práce se zabývá přírůstkem hmotnosti při antidepresivní léčbě. Přírůstek hmotnosti může být projevem úzdravy i nežádoucí účinek léčby. Jednotlivá antidepresiva (AD) různě ovlivňují hmotnost. Dlouhodobá léčba vede obyčejně ke zvýšení hmotnosti. Na základě retrospektivní analýzy chorobopisného materiálu bylo zjištěno, že některé v současné době používané léčebné strategie u hospitalizovaných nemocných se závažnější depresí mohou vést k výraznějšímu přírůstku hmotnosti. Nejrizikovější se jeví augmentace AD atypickými antipsychotiky. Dále jsou shrnuty poznatky o vzájemném vztahu deprese a metabolického syndromu. Krátce jsou zmíněny možnosti léčby obezity související s farmakoterapií deprese.

Kľúčové slová: antidepresiva, zvýšení hmotnosti, atypická antipsychotika, metabolický syndrom, léčba obezity

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Influence of antidepressant on body weight

The paper deals with weight gain during antidepressant treatment. The weight gain can be a sign of recovery or an adverse event of the treatment. Changes in weight differ depending on which AD is used. A long-term treatment is usually associated with weight gain. On the base of retrospective charts analysis we found that some treatment strategies used in patients hospitalized with severe depression can lead to a more robust weight gain. The augmentation of ADs with atypical antipsychotics seems to be the most risky. Further the knowledge about the mutual relationship between depression and metabolic syndrome is reviewed. Shortly, treatment possibilities of obesity associated with antidepressant treatment are mentioned.

Keywords: antidepressants, weight gain, atypical antipsychotics, metabolic syndrome, obesity treatment