Psychiatria pre prax 2/2024

Únik z ťažko liečiteľnej depresie prostredníctvom esketamínu

Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA

Hoci je remisia hlavným cieľom liečby depresie, dochádza k nej u podstatne nízkeho podielu pacientov, ktorí absolvovali aj viac potrebných po sebe nasledujúcich liečebných postupov. Existuje naliehavá potreba účinnej a na mieru šitej liečby depresie rezistentnej na liečbu. V klinickej praxi sa farmakologická liečba schválená na liečbu veľkej depresívnej poruchy vrátane perorálnych antidepresív a augmentačných liekov používa v rôznych liečebných stratégiách a kombináciách. Novopublikované údaje priniesli klinicky relevantné výsledky porovnávajúce esketamínový nosový sprej s kvetiapínom s predĺženým uvoľňovaním, bežne používaným a odporúčaným antipsychotikom, v kombinácii s pokračujúcim SSRI alebo SNRI počas úvodnej a udržiavacej fázy liečby u pacientov s depresiou rezistentnou na liečbu. Existujúce usmernenia pre liečbu pacientov s depresiou rezistentnou na liečbu nie sú jednotné, avšak uvedené odporúčania súhrnne podporujú používanie esketamínu v nosovom spreji na liečbu depresie rezistentnej na liečbu.

Kľúčové slová: antidepresíva, esketamín, kvetiapín, depresia, depresia rezistentná na liečbu, ťažko liečiteľná depresia

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Psychiatria pre prax. Objednať časopis

Escape from hard-to-treat depression with esketamine

Although remission is the principal goal of treatment for depression, remission occurs in a substantially low proportion of patients who have had the needed more consecutive treatments. There is an urgent need for effective and tailored treatment for treatment-resistant depression. In clinical practice, pharmacological treatments approved for the treatment of major depressive disorder, including oral antidepressants and augmentation medications, are used in a variety of treatment strategies and combinations. The newly published data brought clinically relevant outcomes comparing esketamine nasal spray with quetiapine extended-release, a commonly used, recommended antipsychotic augmentation agent, in combination with a continued SSRI or SNRI during the initial and maintenance phases of treatment in patients with treatment-resistant depression. Existing guidelines for the treatment of patients with treatment-resistant depression are not consistent; these data collectively support the use of esketamine nasal spray for treatment-resistant depression.

Keywords: antidepressants, esketamine, quetiapine, depression, treatment-resistant depression, hard-to-treat depression