Psychiatria pre prax 1/2010

Účinnosť a bezpečnosť psychofarmák v liečbe algických syndrómov

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc., MUDr. Valéria Kerná, doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

Dôležitou súčasťou komplexnej liečby chronickej bolesti je aj adjuvantná liečba. Dôvodom kombinácie liečiv z rôznych farmakologických skupín je fakt, že sa tým dosiahne vyšší terapeutický efekt a zníži sa výskyt nežiaducich účinkov. U pacientov s chronickou bolesťou sa často používajú kombinácie analgetík a psychofarmák. Psychofarmaká majú tiež význam v liečbe sekundárnych emočných porúch a porúch nálady pri algických syndrómoch a sú základom liečby primárnych psychických porúch s algickou symptomatikou – depresívna epizóda, somatoformná porucha. V práci sa venujeme využitiu psychofarmák v liečbe algických syndrómov. Zameriavame sa na analgetickú účinnosť antidepresív, antipsychotík, benzodiazepínov a antikonvulzív. Uvádzame tiež potenciálne nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť pri ich podávaní.

Kľúčové slová: bolesť, antidepresíva, antipsychotiká, anxiolytiká

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Efficacy and safety of psychopharmacotherapy in treatment of algic syndromes

An important part of an integrated chronic pain treatment is adjuvant therapy. The concurrent use of drugs from various pharmacological classes leads to better therapeutic effect and lower incidence of adverse effects. In treatment of patients with chronic pain combinations of analgetics and psychotropics are often used. Psychotropics also play an important role in managing secondary emotional disorders and affective disorders accompanying algic syndromes and they are first line treatment of primary mental disorders with pain symptoms such as depressive episode and somatoform disorder. In this paper we focus on use of psychotropics in treatment of algic syndromes. We describe analgesic efficacy of antidepressants, antipsychotics, benzodiazepines and anticonvulsants. We also present potential adverse effects associated with their administration.

Keywords: pain, antidepressants, antipsychotics, anxiolytics