Psychiatria pre prax 2/2024

Terapeutické menu v labyrinte depresie

MUDr. Zuzana Repková

Depresia nie je iba “zhoršená nálada“. Naprieč svetovou populáciou trpí touto duševnou poruchou približne 280 miliónov ľudí. Za minulý rok 2023 z tohto počtu dokonalo suicídium 700 tisíc ľudí. Depresívna porucha so všetkými svojimi podtypmi sa zaraďuje medzi civilizačné ochorenia, pričom v nezanedbateľnej miere zhoršuje socioekonomické fungovanie toho ktorého jedinca. V diapazóne antidepresív máme množstvo preparátov, ktoré majú jasne definovaný špecifický účinok. Multimodálnym a multifunkčným efektom sa však môžu pochváliť iba dva z nich, a to trazodón a vortioxetín. Ako pri každom lieku, aj pri nasadzovaní trazodónu do liečby sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky. Prezentujeme kazuistiky 2 pacientov, u ktorých bol hypotenzný účinok trazodónu využitý ako výhoda v možnosti redukcie polypragmázie a prispel k stabilizácii kardiovaskulárnej komorbidity.

Kľúčové slová: depresia, trazodón, multimodálny a multifunkčný účinok, ortostatická hypotenzia

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Psychiatria pre prax. Objednať časopis

Therapeutic menu in the labyrinth of depression

Depression is not defined as being in bad mood. Around the world, around 280 million people suffer from this mental disorder. Out of this number, 700 000 people committed suicide last year. With all of its subtypes, depressive disorder is classified as civilization disease as it lowers socioeconomic functioning of the individuals at non-negligible extent. Within antidepressants, we have a number of substances that have a clearly defined specific effect. However, only two of them, namely trazodone and vortioxetine, can boast a multimodal and multifunctional effect. As with any medication, side effects may occur when trazodone is added to the treatment. The are presented case studies of two patients where the hypotensive effect of trazodone was used as an advantage in the possibility of reducing polypharmacy and contributed to the stabilization of cardiovascular comorbidity.

Keywords: depression, trazodone, multimodal and multifunction efficacy, ortostatic hypotension