Psychiatria pre prax 4/2020

Súčasnosť a budúcnosť odboru Slovenská psychiatrická spoločnosť v treťom tisícročí

MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., Doc. PhDr. Eva Morovicsová, PhD., MPH

Autorky v príspevku popisujú fungovanie a širokospektrálne aktivity Slovenskej psychiatrickej spoločnosti v treťom tisícročí. Išlo najmä o organizáciu vedeckých a odborných podujatí, podporu vzdelávania a publikačnej činnosti. Rozvíjala sa intenzívna vnútroodborová aj multiodborová spolupráca s inými domácimi a zahraničnými odbornými spoločnosťami. Potreby praxe podmienili vznik troch nových odborných sekcií spoločnosti. Slovenská psychiatrická spoločnosť začala používať webovú stránku, prostredníctvom nej komunikuje so svojimi členmi. Inovovali sa pravidlá pre udeľovanie ocenení a grantov. Spoločnosť má dôležitý vplyv na politiku duševného zdravia v Slovenskej republike. Vyjadruje sa ako významný partner k aktuálnym témam a problémom v odbore psychiatria a celkovo aj k starostlivosti o duševné zdravie. Svojimi aktivitami významne prispieva k tomu, aby boli slovenskí odborníci na duševné zdravie integrálnou a plnohodnotnou súčasťou odborného sveta.

Kľúčové slová: : Slovenská psychiatrická spoločnosť, Slovenská lekárska spoločnosť, psychiatria, reforma psychiatrickej starostlivosti

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Slovak Psychiatric Association in the Third Millennium

The authors describe the functioning and broad-spectrum activities of the Slovak Psychiatric Association in the third millennium. It is mainly the organization of scientific and professional events, support for education and publishing activities. Intensive intradisciplinary and multidisciplinary cooperation with other domestic and foreign professional associations has developed. The needs of practice influenced the establishment of three new sections of the association. The Slovak Psychiatric Association has started using a website through which communication with members has been realised. The rules for awarding prizes and grants had been updated. The association has important influence on the mental health policy in Slovak Republic. It expresses opinions as an important partner on current topics and problems in the field of psychiatry and in general on mental health care. Through its activities, it significantly contributes to the fact that Slovak mental health experts are an integral and full-fledged part of the professional world.

Keywords: Slovak Psychiatric Association, Slovak Medical Association, psychiatry, reform of psychiatric care